CHÂN LÝ VÀ SỰ GIÁC NGỘ

CHÂN LÝ VÀ SỰ GIÁC NGỘ

Hãy ra khỏi:
Cảnh giới Thiện, cũng như cảnh giới Ác, một thời gian đi đến lắng yên thanh tịnh.
Có nghĩa là: Lắng yên Thanh Tịnh chính là trở về Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên không Thiện cũng không Ác. Chân Tâm Chân Tánh tự nhiên, không Thiện không Ác chính là Bản Thể Minh Tâm Kiến Tánh. Bổn Lai Diện Mục thật tướng thật tánh của chính mình.
– Dùng Bản Thể Minh Tâm Kiến Tánh không Thiện không Ác của chính mình, quán sát cảnh giới Thiện, cũng như cảnh giới Ác.
– Liền thấy rõ cảnh giới Ác không đem lại sự tốt đẹp nào, mà chỉ đem đến sự đau khổ, nỗi tan thương cho cuộc sống, cụ thể như là chiến tranh, trù dập lẫn nhau, hại người cũng chính là làm hại cho bản thân mình.
– Cuối cùng là Linh Hồn sa đọa luân hồi, đi vào cảnh giới U Minh, đương nhiên phải sống trong cảnh giới đau khổ. Nhất là sự khốn khổ sa đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Luôn sống trong sự bạo hành Vay, Trả, đáo đầu quả báo.
Tóm Lại: Đi vào cảnh giới Ác là như thế, không bao giời tìm thấy hạnh phúc an vui tự tại. Như một một Định Luật Tự Nhiên, Hiển Nhiên không bao giờ sai chạy mãi mãi là như thế.
– Đã đi vào cảnh giới Ác thời không ai có thể cứu mình được, mà phải tự mình chuyển đổi Tư Duy ra khỏi cảnh giới Ác, biết Tâm tự độ, rõ Tánh tự tu.
– Có Nghĩa Là: Chân Tâm Chân Tánh không Ác cũng không Thiện. Thiện Ác là do Chân Tâm Chân Tánh sanh ra. Chân Tâm Chân Tánh sanh ra cảnh giới Ác để mà làm gì, cảnh giới Ác chính là cảnh giới thói hư tật xấu. Cảnh giới thói hư tật xấu chính là cảnh giới sa đọa, sanh ra trong Chân Tâm Chân Tánh con người để rồi gặt hái bao khốn khổ. Khổ luân hồi, khổ sa đọa Địa Ngục, khổ quả báo ác nhân ác quả.
Chân Lý và sự giác ngộ, không phải trên trời, không phải ở Tây Phương Cực Lạc. Mà ở ngay trong Tâm Tánh của mỗi chúng Ta. Ở ngay nơi Trần Gian nầy chúng Ta vẫn chứng ngộ Chân Lý thành tựu Quả Trí Huệ Ba La Mật Đa. Rốt ráo thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ sanh tử. làm chủ vũ trụ, an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s