HỎI VÀ ĐÁP

HỎI: SAO GỌI LÀ CHÂN- TÂM
ĐÁP: CHÂN, LÀ CHÂN KHÔNG CHÂN NHƯ THƯỜNG HẰNG BẤT BIẾN.
TÂM LÀ ; SỰ THẤY, NGHE, HAY, BIẾT. KHÔNG GIÁN ĐOẠN. TẠO LÊN SỰ SỐNG CỦA LINH GIÁC. NHƯ VẬY TÂM CỦA CHÂN NHƯ. KHÔNG PHẢI LÀ Ý, MÀ LÀ SỰ THẤY, NGHE, HAY, BIẾT. SỰ KẾT CẤU GIỮA CHÂN NHƯ VÀ THẤY , NGHE, HAY, BIẾT GỌI ĐÓ LÀ CHÂN TÂM.
– CÒN VỌNG TÂM LÀ Ý, LÀ KHÁC
TỪ CHÂN TÂM VÔ Ý THEO SỰ THẤY, NGHE, HAY, BIẾT, ĐI ĐẾN PHÂN BIỆT SANH RA Ý. TỪ KHÔNG THÀNH CÓ. VÔ Ý SANH HỮU Ý.
– NHƯ VẬY TÂM CỦA CHÂN TÂM, KHÔNG PHẢI LÀ TÂM Ý, MÀ LÀ TÁNH LÝ SỰ THẤY NGHE HAY BIẾT THƯỜNG HẰNG. TẠO LÊN SỰ SỐNG KHẮP CÙNG VŨ TRỤ.
– SỰ SỐNG KHẮP CÙNG VŨ TRỤ CHÍNH LÀ TÂM Ý VỌNG TÂM. TÂM Ý VỌNG TÂM ĐI VÀO KHỞI NGHIỆP, TẠO RA CẢNH GIỚI LUÂN HỒI. PHƯỚC HỌA, SIÊU ĐỌA ĐỀU DO TÂM Ý VỌNG TÂM TẤT CẢ. KHÔNG PHẢI Ở CHÂN TÂM CHÂN TÁNH.
– NHƯNG CHÂN TÂM CHÂN TÁNH VÔ MINH THỜI HIỆP THEO VỌNG TÂM VỌNG TÁNH. KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC MÌNH.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s