BÀI CA GIÁC NGỘ

BÀI CA GIÁC NGỘ

Ngộ Chân Tâm là Phật
Rời Chân Tâm là Ma
Về Nguồn thấy Phật trong Ta
Chân Tâm Chân Tánh đâu xa mà tìm
Tìm Phật mà bỏ Cội Nguồn
Tìm hoài không thấy lỉm chìm đọa sa
Về Nguồn hội ngộ Ông Cha
Chân Tâm Chân Tánh đâu xa Cội Nguồn
Chân Tâm đồng thể Cha Trời
Chân Tánh Thiên Tánh sáng ngời Lương Tâm
Bỏ Nguồn Đại Đạo xa xăm
Về Nguồn Đại Đạo ngay trong tâm mình
Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn
Mới nên nghiệp lớn con đường thành công
Con đường Kiến Tánh Minh Tâm
Chủ nhân vũ trụ tử sanh không còn
Sống vui sống mãi thiên đàng
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s