MƯỜI ĐIỀU LÀNH PHÚC BÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI VÌ DÂN VÌ NƯỚC.

MƯỜI ĐIỀU LÀNH
PHÚC BÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI VÌ DÂN VÌ NƯỚC.

1- Khí sắc oai linh
2- Nói ra điều chi ai nấy cũng muốn nghe
3- Được Hồn Thiên sông núi giúp đỡ
4- Được khí thiên sông núi bảo bọc
5- Uy danh rộng lớn
6- Muôn phúc nghìn lành đều hội tụ theo mình
7- Thánh, Thần cảm mến
8- Quỷ, Ma tùng phục
9- Lâm chung siêu sanh về trời
10- Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Vì Dân vì Nước ở đây, không phải là vì Bè Phái, vì Bè Đảng. Thắng là Vua, thua cho là Giặc. Vì Dân vì Nước đi đôi với vì Cội vì Nguồn. Thời hưởng được phúc báo mười điều lành như đã nói trên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s