THÊNH THANG PHÚC LÀNH

THÊNH THANG PHÚC LÀNH

Hướng Tâm trở lại Cội Nguồn
Rõ Tâm là Phật, Thánh, Thần cũng đây
Về Nguồn siêu thoát hồn linh
Về Nguồn ra khỏi tử sanh luân hồi
Về Nguồn trở lại thiên đàng
An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
Về Nguồn tìm sự bình yên
Làm theo Thiên Ý đi trên son vàng
Ba nghiệp thanh tịnh đắc thành
Danh vang khắp cõi đất trời càn khôn
Về Nguồn phiền não tiêu tan
An vui hạnh phúc bình an cuộc đời
Về Nguồn đem lại tuyệt vời
Không đâu có được cuộc đời thăng hoa
Phước lành hưởng mãi tai qua
Không gì hơn được không qua Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s