TA PHẢI VUI MỪNG

TA PHẢI VUI MỪNG

Kiếp nầy vào hội Long Hoa
Là do kiếp trước hà sa tu hành
Thế nên Ta phải vui mừng
Làm theo Thiên Ý về Nguồn chầu Cha
Cha Trời tên thật Long Hoa
Ấn Quang Tối Thắng uy linh Cội Nguồn
Long Hoa Long Hội chầu Trời
Rồng Tiên cũng đó Đạo Đời khác chi
Về Nguồn hiệp thể Cha Ông
Không còn sanh tử, tử sanh luân hồi
Quê Tiên sống mãi vĩnh hằng
An vui tự tại Tiên Rồng Long Hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s