SỰ MONG MUỐN CỦA TÔI

SỰ MONG MUỐN CỦA TÔI

Tôi mong muốn rằng Nhân Loại anh em con cháu Tiên Rồng, không bỏ Cội Nguồn. Vì sao Tôi lại mong muốn như thế.
– Vì Nhân Loại con người là con cái nhà Trời. Vì lạc Cội lạc Nguồn nên không nhận ra được Tổ Tông của chính mình. Đây là một sự thiệt thòi vô cùng to lớn. Đánh mất sự làm chủ vũ trụ, kế thừa những gì Cha Mẹ Trời tao lập ra. Phải trôi lăn ức vạn kiếp luân hồi tìm kiếm sự sống, tìm kiếm những gì mình đã đánh mất.
– Đáng lý ra con Trời thời phải theo Trời, theo Quốc Tổ Hùng Vương cũng chính là theo Trời. Vì Quốc Tổ Hùng Vương thờ Trời theo Trời. Lời Quốc Tổ nói chính là Ý Trời, Quốc Tổ không có ý riêng, chỉ làm theo Thiên Ý.
– Nếu may mắn được gọi rằng Cha, người Cha già Dân Tộc. Người Cha đem Thiên Ý truyền lại cho đời.
– Trong vũ trụ có ba ngôi Cha Mẹ.
1- Cha Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu, Ngôi Cha Mẹ Vũ Trụ.
2- Quốc Tổ Khai Sanh Ra Đất Nước, Ngôi Cha Già Dân Tộc, Cha Già Xã Hội.
3- Phụ Thân Phụ Mẫu hiện tiền sanh ra con cái, Ngôi Cha Mẹ Gia Đình.
Tóm Lại. Ba Ngôi Cha Mẹ Tam Bảo.
– Cha Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu, Ngôi Cha Mẹ Vũ Trụ.
– Quốc Tổ Khai Sanh Ra Đất Nước, Ngôi Cha Già Dân Tộc. Cha Già Xã Hội.
– Cha Mẹ hiện tiền Phụ Thân Phụ Mẫu lưu truyền nòi giống con người, Ngôi Cha Mẹ Gia Đình.
Trên bàn thờ Tổ Tiên, thường để Bộ Tam tôn Thờ, là tôn thờ ba ngôi Cha Mẹ Tạo Hóa đã an bày sắp xếp. Nhưng người sau vì lạc mất lời Cha Trời đã dạy. Nên sự tôn thờ Bộ Tam không đúng với ý nghĩa lời dạy của Trời.
– Không phải Quốc Tổ mà cũng xưng là Cha Già Dân Tộc là phạm Ý Trời. Ở đời ai muốn xưng gì cũng được đó là quyền. Nhưng xưng trái ý Trời thời có tội, sẽ bị Thiên Ý chuyển xoay giáng họa.
– Hãy theo lí trí khế hiệp Lương Tâm, khi quyết định một việc gì, phải có cơ bản khoa học, nhìn vào thực tế mà quyết định. Sự lừa dối Lương Tâm. Thời Lương Tâm Thiên hạ đều biết, Trời biết. Thời không bao giờ tồn tại được.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s