TA ĐI

TA ĐI

Ta đi truyền bá Cội Nguồn
Làm cho Nhân Loại yên bình, bình yên
Ta đi theo bước Cha Ông
Nở hoa Trung, Hiếu, Nghĩa, Nhân tràn đầy
Tiên Rồng đẹp mãi trong đời
Việt Nam đẹp mãi đất trời Việt Nam
Ngược dòng phàm tục vượt lên
Đức nhân tỏa sáng khắp trong đất trời
Trở về Nguồn Cội tuyệt vời
An vui hạnh phúc hết rồi tử sanh
Minh Tâm kiến tánh siêu nhiên
Đi vào đại định dung thông đất trời
Nguồn Cội an trụ được rồi
Trở thành vô trụ trở về Bổn Lai
Đâu còn sanh tử chuyển xoay
Càn Khôn làm chủ tự tại an nhiên vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s