KHÔNG SỢ CHẾT

KHÔNG SỢ CHẾT

Những người trở về Nguồn nhận Tổ quy Tông thường là đi đến không sợ chết. Vì Linh Hồn có chết đâu mà sợ, chết là chết cái xác thân vay mượn. Mượn thời phải trả đó là lẽ công bằng Tạo Hóa.
– Linh Hồn sống mãi không chết, nhưng phải theo nghiệp Ác, Thiện mà đi luân hồi, nếu hành Thiện thời sợ gì mãn thân người trần tục là siêu sanh lên các tần trời hưởng phước.
– Trở về Cội Nguồn sống trong sự che chở Cha Mẹ Trời Chánh Thân, Chánh Mẫu. Thời còn lo chi nữa đã có Cha Mẹ bảo bọc Linh Hồn. Lại còn ban cho kim thân Tiên Thiên bất tử, thọ ngang trời đất.
– Sống trên đời tốt nhất là không nên lạc Nguồn lạc Cội, con có Cha có Mẹ bảo bọc che chở mãi. Cha Mẹ Trời Pháp Thân chỗ nào cũng có. Ngay trong trần gian nầy chúng Ta cũng ở trong lòng Cha Mẹ Trời. Nếu chúng Ta lúc nào cũng nghĩ đến Cội Nguồn nơi sanh ra Linh Hồn cùng giọt máu thể xác chúng Ta. Thời chúng Ta nhất định được Cha Mẹ Trời che chở hộ độ tai nạn nào cũng qua, tai ương nào cũng khỏi. Và ban cho chúng Ta những phước phần, những gì mà Cha Mẹ Trời tạo lập nên.
– Đã là con cái nhà Trời, Cha Mẹ là Đấng Tạo Hóa, thời có gì phải sợ. Chết chỉ là trả lại cái xác thân vay mượn tứ đại mà thôi. Nên nói những người trở về Nguồn nhận Tổ quy Tông thường là đi đến không sợ chết là vậy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s