CHA TRỜI

CHA TRỜI

Cha Trời, Cha của các con
Người Cha nhân loại khắp trong đất trời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa con người
Chung nhau Nguồn Cội Cha Trời chung nhau
Ghét chi thêm khổ thêm đau
Hận chi tan nát xé xâu đọa đày
Giang san vũ trụ kia nầy
Cha cho con đó tranh giành mà chi
Đường lành con hãy mà đi
Thiên Đàng châu báu rộng thênh thiên đàng
Con Ta nhân loại con người
Nghe lời Ta dạy muốn gì Ta cho
Làm vua thiên giới dễ xo
Có gì đâu hỡi tranh chi lạc đường
Ta phân vũ trụ rõ ràng
Thiên thời trở lại thiên đàng tiêu diêu
Ác thời phải chịu đọa sa
Càn Khôn Thiên Luật xưa nay công bằng
Ý Cha, Cha đã dạy rồi
Cội Nguồn Văn Hóa Vua Hùng truyền trao
Con ơi nhân loại thân yêu
Nghe Cha thời được biết bao phúc lành
Chiến tranh chi hỡi đau lòng
Chiến tranh thời được cái gì chiến tranh
Tương tàn nòi giống anh linh
Để rồi nhận lấy tan thương bao điều
Biến thành Ma Quỷ lạc loài
Mất đi lý trí luân hồi súc sanh
Thiên đàng mất lối đi lên
Địa Phủ rộng mở Hồn Linh đọa vào
Tam thiên thế giới kia nào
Toàn là châu báu sáng người tam thiên
Giành chi chém giết đảo điên
Về Nguồn làm chủ tam thiên đất trời
Cha Trời người Cha nhân loài
Người Cha vũ trụ đất trời càn khôn
Người Cha thương hết các con
Muốn gì Cha cũng sẽ cho nghe lời
Tỉnh tâm lắng trí phản hồi
Thiện lành trở lại nhận nhìn Tổ Tông
Anh em một Cội thương nhau
Từ trong Bào Bọc anh em một nhà
Đại Đồng một cội hiệp hòa
Giang san vũ trụ là nhà các con
Giữ gìn thụ hưởng an vui
Trường sanh bất tử chiến tranh làm gì
Càng giành càng mất được chi
Càng tranh càng đấu chài chì cũng tiêu
Luật trời ai chống được đâu
Nghe Cha hạnh phúc cần chi tranh giành
Trở về Nguồn Cội nhận nhìn
Cơ đồ con đó kiếm tìm chi đâu
Ai mà chẳng có Lương Tâm
Ai mà chẳng có Tánh Tâm vĩnh hằng
Con người nhân loại con trời
Quy Nguyên Bổn Tánh Cội Nguồn tiêu diêu
Người Cha, Cha của các con
Pháp Thân rộng lớn ôm con khắp cùng
Thương con từ thuở sanh thành
Giờ con nên hỡi nhận nhìn Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s