MƯỜI LỢI ÍCH KHI TRỞ VỀ NGUỒN ĐỐI VỚI DÂN TỘC.

MƯỜI LỢI ÍCH KHI TRỞ VỀ NGUỒN ĐỐI VỚI DÂN TỘC.

1- Trở thành Dân Tộc Thần Thánh
2- Uy linh khắp cùng trái đất
3- Không đánh mà thắng bất chiến tự nhiên thành
4- Độc Lập giữ vững lâu dài
5- Dân giàu nước mạnh
6- Cửa ngõ thiên đàng cực lạc trần gian
7- Dẫn đầu Nhân Loại
8- Văn Minh Tinh Thần
9- Ân Nhân Thế Giới
10- Nhân Loại tùng phục
MƯỜI LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CON CHÁU TIÊN RỒNG
1- Sanh ra nơi đâu sắc thân vô cùng xinh đẹp ai nhìn thấy cũng yêu mến.
2- Nói ra điều chi ai cũng nghe theo và làm theo
3- Thần thái uy nghi trước đại chúng, ai nhìn thấy đều cung kính.
4- Thiên Hạ suy tôn, Cha Mẹ Trời thường gia hộ, phù trì giúp đỡ.
5- Đầy đủ phước báu uy danh cùng khắp.
6- Nhân tài theo về rất đông
7- Chư Thiên cung kính.
8- Biện tài vô ngại.
9- Thường ở mãi thiên đàng cực lạc.
10- Nếu truyền Thiên Ý tận độ Nhân Loại con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa thường mãi làm Vua Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s