CON TRỜI UY LINH

CON TRỜI UY LINH

Kiếp người để kiếp qua rồi
Muốn tìm về Cội về Nguồn khó thay
Con người vốn thật con ai ?
Mà không về Cội uổng thay kiếp người
Một khi sa đọa linh hồn
Mong gì trở lại làm người được đâu
Làm người tìm Cội hồi quy
Nhận Tông nhận Tổ mà theo Cha Trời
Trường sanh bất tử vĩnh hằng
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đắc thành tiêu diêu
Bây giờ nếu biết đi theo
Trở về Nguồn Cội đỉnh cao Đạo Đời
Tương lai rực rỡ sáng ngời
Chủ nhân vũ trụ con Trời Uy Linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s