CHÂN LÝ KHÔNG XA RỜI THỰC TẾ

CHÂN LÝ KHÔNG XA RỜI THỰC TẾ

Chúng Ta sanh sống, mọi thứ tiêu dùng, là do tất cả ngành nghề làm ra đem lại. Đất, nước, gió, lửa, cây cỏ, vạn vật, điện lực, không khí, là của Trời tạo ra.
– Vì vậy trong Văn Hóa Cội Nguồn, trên vì Trời, dưới vì nhân loại con người.
– Vì vậy tu hành phải biết chúng Ta sanh sống nhờ vào cái gì, ai là người đem lại cho Ta sự sống, và luôn ghi nhớ công ơn, đền đáp công ơn, trên vì Trời dưới vì nhân loại.
– Tu hành chỉ biết mình, cầu giải thoát cho mình, cầu sanh thiên đàng, cầu sanh cực lạc, bỏ Cội bỏ Nguồn, bỏ anh em Thiên Hạ Đồng Bào, là một lối tu ích kỷ. Chỉ được cho mình còn người ân thời mặt kệ. Nếu may mắn được siêu sanh về các cõi trời, siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng khó mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Quên ơn nhân loại, quên nghĩa sanh thành Tạo Hóa. Hưởng hết phước tu hành liền sa đạo xuống trần gian trả quả. Vì còn nằm trong hạnh tiểu thừa, không phải là hạnh đại thừa. Hạnh đại thừa là hạnh trên vì Trời, dưới vì nhân loại anh em Đồng Bào. Có nghĩa là: Truyền Thiên Ý tận độ nhân loại thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng về trời, đồng hưởng an vui cực lạc.
Tóm lại: Trong các con đường tu, tu theo Văn Hóa Cội Nguồn là tu theo hạnh nguyện Thượng Thừa, Đại Thừa, Tối Cao Đại Đạo Vũ Trụ.
– Vì vậy trở về Cội Nguồn là đã siêu sanh về trời. Huống chi truyền Thiên Ý tận độ nhân loại anh em Đồng Bào. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay tại nơi chốn nhân gian. Và cũng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các tầng trời, trường sanh bất tử an vui hạnh phúc. Có thể nói trở về Cội Nguồn là lối tu cao nhất trong các lối tu, thành quả cao nhất trong giới tu hành. Đi đến viên mãn an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s