CHẲNG ÍCH LỢI GÌ

CHẲNG ÍCH LỢI GÌ

Cho dù tu luyện đắc thần thông, đi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tây Phương Cực Lạc. Thiên Đàng Cực Lạc. Nhưng lại lạc Cội lạc Nguồn không làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm. Thời chẳng ích lợi gì. Chưa đạt đến cảnh giới an vui tự tại.
Vì sao lại nói như thế.
Chưa làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm thời dù cho có Thần Thông đến cở nào cũng chưa đạt đến cảnh giới an vui tự tại. Còn nằm trong cảnh giới luân hồi sanh tử.
Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm đạt đến cảnh giới làm chủ sanh tử, ra khỏi tam giới, làm chủ Càn Khôn vũ trụ. Có thể ngồi một chỗ thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thấy khắp Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, như trong lòng bàn tay.
– Chỉ cần một niệm đi khắp mười phương thế giới, ra vào sanh tử như đi dạo vườn hoa. Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm là cái Gốc của Thần Thông, cũng là cái Gốc sanh ra tất cả. Có thể nói làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm ví như Máy In Bạc. Còn chưa làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm ví như người đi tìm kiếm bạc dù nhiều nhưng xài hoài cũng hết.
– Nói một cách dễ hiểu. Tâm sanh Lực, lực chính là Thần. Tâm vốn là Linh Giác Trí Huệ nên gọi là Thông. Thần Thông nghĩa là như vậy. Tâm có Lực thời có Thần Thông.
– Không an trụ Chân Tâm Chân Tánh, an trụ Lương Tâm, nên Thần Lực không tự có phải vay mượn Thần Lực qua sự tu luyện. Cái gì vay mượn thời phải trả, cái mình không tự làm ra thời tiêu hoài cũng hết. Tiền nhiều mấy tiêu cũng hết. Nhưng có máy in bạc thời tiêu mấy cũng không hết tiền. Chân Lý đỉnh cao Thần Thông, đi đến an vui tự tại là Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm sanh ra Thần Lực. Không phải vay mượn Thần Lực từ tu luyện thâu tóm Thần Lực làm sức mạnh cho mình. Còn tu luyện thời còn hết tu luyện thời suy yếu.
– Nói về Thần Thông thời Ma Quỷ không thua gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng là thứ Thần Thông vay mượn vọng chấp. Không phải Thần Thông từ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm tạo ra. Nên nói cho dù đi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tây Phương Cực Lạc, Thiên Đàng Cực Lạc, nhưng lại không làm chủ an trụ được Chân Tâm, Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm. Thời chẳng ích lợi gì. Vì hết phước, hết lực, cạn đức, thời đi vào luân hồi sanh tử.
Tóm Lại: nói gì thời nói, làm chủ an trụ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ an trụ Lương Tâm. Thời trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Không còn sanh tử, làm chủ sanh tử. Ra vào Càn Khôn vũ trụ như đi dạo vườn hoa. Đi vào an vui tự tại. Dù là ở đâu, Thiên Đàng Cực Lạc, Trần Gian Giả Tạm. Nơi Địa Phủ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s