TỬ SANH ĐÂU CÒN

TỬ SANH ĐÂU CÒN

Sáu trần giả tạm, vốn xưa nay
Sáu căn thanh tịnh, lắm cái hay
Sáu thức của mình, mình tự chủ
Thấy, Nghe, Hay, Biết, trường cửu xưa nay
18 giới rõ thông nhớ rõ
Chân, Giả, Vọng, căn bản đều thông
Minh Tâm Kiến Tánh, Chân Ông
Bổn Lai Diện Mục, tử sanh đâu còn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s