THIÊN TÁNH CỦA TRỜI

THIÊN TÁNH CỦA TRỜI

Thiên Tánh của Trời nói chung là là 8 muôn 4 nghìn Thiên Tánh. Nhưng chủ lực gồm bảy Thiên Tánh lớn chủ trì tất cả.
1- là : Phật Tánh, Chân Tâm Chân Tánh
2- là: Thánh Tánh Luật Tạng Lương Tâm Chân Tánh
3- là Thiên Tánh, Thiên Tánh Tự Nhiên Bất Sanh Bất Diệt, Bất Cấu, Bất Nhiễm. Trong Sáng Vô Vi Như Như Thường Còn.
4- là Địa Tánh, Sanh Khởi Phân Hóa Dịch Lý Vũ Trụ
5- là Tiên Tánh, Tiên Thể Tinh Hoa Siêu Việt Vũ Trụ
6- là Thần Tánh, Vận Hành Chuyển Luân Vũ Trụ.
7 là Sư, Thầy, Phổ Hóa, Giáo Hóa, Cảm Hóa Thiên Sư Vũ Trụ.
Bảy đại Thiên Tánh trên, gọi là Thiên Đạo Cội Nguồn, cũng chính là Cái Đạo bao trùm vũ trụ,
Chỉ có con người tiểu thiên vũ trụ. Mới thông đạt được Đại Thiên Vũ Trụ, có nghĩa là thông đạt bảy Thiên Tánh lớn vũ trụ.
Tóm lại: Những ai trong Tâm có đủ bảy đại Thiên Tánh nầy thức là Đại Đạo đã thành. Thời coi như Phật cũng đó. Thánh cũng đó. Tiên cũng đó. Thầy cũng đó, Thần cũng đó. Chúa cũng đó. Đi vào an vui tự tại. Không ràng trong kiến thức, không ràng buộc trong sanh tử. Tùy thời tùy thế, mà ứng hiện độ sanh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s