THIÊN SỨ NHÀ TRỜI

THIÊN SỨ NHÀ TRỜI

Những người vì Cội Nguồn đều là Thiên Sứ nhà Trời làm việc cho Trời. Những hành động hay câu nói của các Ngài, mục đích là truyền trao Thiên Ý, để nhân loại làm chủ Thiên Ý. Nhận lại những gì mà con người đã đánh mất.
– Ví Dụ; Nhận lại Quyền làm chủ vũ trụ, quyền làm chủ chính mình. Làm chủ Lương Tâm, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. Làm chủ những Quyền cơ bản Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho. Làm chủ quyền cơ bản Dân Chủ Công Dân, giải thoát nô lệ Thần Quyền, giải thoát nô lệ kiến thức, giải thoát sanh tử đi vào tự tại an vui. Tự mình trở về Thiên Đàng Cực Lạc sống vĩnh hằng tự tại an vui hạnh phúc.
– Khi có người đến hỏi đạo, Thiên Sứ con Trời tùy theo sự hiểu biết của người hỏi, mà đáp trả lời, cốt yếu để cho người hỏi nhận ra Quyền Làm Chủ cũng như Nguồn Cội của chính mình, tự mình hiểu rõ Phật Tánh, Thánh Tánh của chính mình không cần tìm Phật tìm Thánh ở đâu xa. – Sự khác biệt giữa Thiên Sứ con Trời, khác với những người lạc Cội lạc Nguồn chỉ biết cúi đầu trước Thần Quyền, muôn đời vạn kiếp chỉ là sự nô lệ.
– Ví dụ : Người lạc Cội lạc Nguồn, chỉ biết theo Ông nầy Bà nọ. Ông nầy ban phước Bà kia giáng họa. Không may gặp Ma gặp Quỷ xưng danh Thượng Đế, xưng danh Thiên Mẫu, dưng danh chỉ biết nghe theo đi vào nô lệ Thần Quyền. không làm chủ được Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm của mình, nên không phân biệt được thật giả. Lại nữa những người lạc Cội lạc Nguồn mà giảng Đạo Giải Thoát chẳng khác nào như người mù mà tả cảnh núi non sông hồ, không đúng vào đâu cả.
Cái quan trọng, người tu phải rõ Thiên Luật, hiểu rõ Thiên Ý. Không nên đi ngược lại Lương Tâm. Sống đúng Thiên Ý. Thời coi như ra khỏi sanh tử làm chủ Càn Khôn, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở lại Thiên Đàng Cực Lạc.
– Đã là Phật thời chạy theo Phật để mà làm gì, đã là Thánh thời chạy theo Thánh để mà chi. Thánh Phật là người phụng sự cho nhân loại, phụng sự cho non sông đất nước. Làm cho nhân loại thái bình an vui cực lạc.
– Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm vốn đã trường sanh bất tử, đâu phải sanh về cõi Phật mới được trường sanh bất tử.
– Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm đâu phải tu mà thành, mà đi vào hành Thiện làm sáng Lương Tâm thấu rõ Chân Tâm Chân Tánh mà thôi.
– Cốt yếu, người thầy dạy cho người học, là làm sao cho người học nhận ra Nguồn Cội chính mình cũng như hiểu rõ Thiên Ý thấu suốt Thiên Luật. Sống theo Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Ví Dụ: Có người hỏi đạo vị Thiên Sứ trả lời rằng, thời đại Văn Minh là thời đại trở về Nguyên Bổn của chính mình, nhận lại Tổ Tông của chính mình. Không phải là thời đại đi theo Ông nầy Bà Kia.
– Tóm Lại: Thiên Sứ con Trời khác với những người lạc Cội lạc Nguồn truyền bá thông thường. Thiên Sứ Con Trời truyền bá Ý Trời làm rõ Bổn Lai Diện Mục, đi đến Minh Tâm Kiến Tánh làm chủ Linh Hồn làm chủ vũ trụ, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Giải thoát nô lệ, ra khỏi sanh tử luân hồi an vui tự tại, ngay nơi chốn trần gian.
– Còn những người lạc Nguồn lạc Cội truyền giáo thông thường, thường là mang Họ Hứa, Hứa siêu độ Linh Hồn, Hứa ban phước giáng họa, nói chung là Hứa hết chuyện nầy đến chuyện kia, những thật ra chỉ là lời Hứa dẫn con người vào con đường nô lệ. Nô Lệ Kiến Thức, Nô Lệ Thần Quyền. Lạc Nguồn Lạc Cội, Lạc Cha Lạc Mẹ, Lạc Tổ Lạc Tông thương thay, thương thay, lang thang hết kiếp nầy đến kiếp khác.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s