SỰ TRUYỀN GIÁO

SỰ TRUYỀN GIÁO

Sự truyền giáo, không ngừng nơi đất Mẹ
Cùng địa cầu, người Việt khắp năm châu
Truyền Ý Trời, quyết chuyển xoay tình thế
Vì quê hương, vì nòi giống, nước non
Dù gian khổ, giữa biển trần khốn khó
Lòng không sờn, bao chướng ngại vẫn cam
Vì non nước, tâm không hề thối chí
Quyết phen nầy, xâm lược phải tiêu tan
Gươm trấn quốc, cùng nõ thần Văn Hóa
Diệt quân thù, giành lại nước cùng non
Mộng xâm lăng, chúng vẫn còn chiếm đóng
Ôi Hoàng Sa, ôi máu thịt Việt Nam
Ôi Trường Sa, ôi tất đất Cha Ông
Ôi tiếng sóng, luôn thét gào cầu cứu
Mẹ quê hương nhỏ lệ nhìn biển đảo đàn con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s