CON TRỜI CHÍNH LÀ THIÊN TỬ THỜI CÒN SỢ AI.

CON TRỜI CHÍNH LÀ THIÊN TỬ
THỜI CÒN SỢ AI.

– Chúng Ta đã nhận Tổ quy Tông, tức là chúng Ta là con của Trời. Đã là con Trời đương nhiên chúng Ta thừa kế những gì Cha Trời Mẹ Trời đã tạo lập nên. Nói chung là cai quản tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
Cho nên kiếp này có nhân duyên làm người. Nhận lại Tổ Tông làm con Trời, trở Thiên Tử, Thánh Mẫu nên, uy quyền vô tận, phước báu vô biên không thể nghĩ bàn.
– Chỉ có sự trở lại Cội Nguồn nương tựa Cha Trời Mẹ Trời mới tạo ra đủ sức mạnh giúp chúng ta tìm lại được ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trong tâm của mỗi chúng ta. Mà còn đánh tan quân xâm lược bằng thứ vũ khí Văn Hóa Thiên Ý không thể nghĩ bàn.
Sự bỏ Cội lạc Nguồn, là chúng Ta tự dâng đất nước năm nghìn năm Văn Hiến nầy cho giặc. Không những chúng vơ vét cạn kiệt tài nguyên non sông đất nước. Mà còn vơ vét cạn kiệt sức lực, trí huệ, tài năng con cháu Tiên Rồng chúng Ta, bắt chúng Ta phục vụ cho chúng. Còn nói về vũ trụ bỏ Cội bỏ Nguồn, không những đánh mất quyền năng kế thừa của mình đánh mất những gì Cha Mẹ trời tạo ra. Nói chung là không làm chủ được gì cả. Mất tất cả, sự tranh giành làm chủ nhân loại, chỉ là tạm thời vì chối bỏ Cội Nguồn nên không có cái quyền thừa kế những gì Cha Trời Mẹ Trời đã tạo lập ra.
Tóm lại: Chúng Ta không về Nguồn nhận lại Tổ Tông. Không những chúng Ta không đoàn kết nổi Dân Tộc, không chống nổi ngoại xâm, dẫn đến nô lệ. Mà còn Bỏ lỡ cơ hội nhận lại Tổ Tông của chúng Ta. Và chúng ta lại đợi đến vô lượng kiếp tới. Có khi lần sau chúng ta lại lỡ tiếp, không biết đến bao giờ chúng Ta mới trở về Cội Nguồn của Chúng Ta. Có tất cả, mất tất cả với tám chữ sau (( nhận lại Cội Nguồn- bỏ Cội bỏ Nguồn)) mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s