CẦU AN VUI HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU ?

CẦU AN VUI HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU ?

Đáp:
Không ít người chạy theo cái bóng cầu Phật, cầu giải thoát, cầu an vui hạnh phúc, nhưng họ nào có hiểu “Phật tại tâm” Tâm không hành ác tức là Cầu An Vui Hạnh Phúc. Cầu giải thoát cũng chính là Tâm hành thiện. Tâm hành thiện không sa đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Cầu Phật chính là Tâm giác Ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, Lương Tâm. Không có sự chấp trước vọng chấp thời ra khỏi sanh tử, hạnh phúc tự có không cần phải tìm cầu nơi đâu.
– Bỏ Phật tại Tâm chạy theo cái bóng tìm Phật càng tìm càng xa, càng cầu càng mất. Không bao giờ tìm thấy Phật. Đi chùa lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh chỉ là gieo nhân lành, đây chỉ là hành trình đi tìm Phật mà thôi.
Cầu “Phật tại Tâm” Cầu giải thoát cũng ở tại Tâm, cầu hạnh phúc trường cửu cũng ở tại Tâm.
– Có nghĩa. Chân Tâm Chân Tánh chúng ta vốn dĩ đã là Phật rồi hay còn gọi là Phật tánh.
Trong chúng ta đã là một vị Phật, chỉ cần hành sự theo Lương Tâm tinh tấn tu hành tận độ Nhân Loại Con Người, rồi sẽ có ngày đạt được Phật quả .
– Chính vì vậy không nên tìm cầu Phật bên ngoài, cầu giải thoát sanh tử bên ngoài, cầu hạnh phúc bên ngoài. Mà hãy quay trở lại cái tâm của mình. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Làm chủ Lương Tâm.
– Chân Lý Tự Tại, Giải Thoát, Hạnh Phúc là như vậy, tuy nhiên chúng ta cũng cần nhớ rằng: Tâm chúng ta rất nhiều tội lỗi, huân tập ác nghiệp lâu đời nhiều kiếp, cũng như phiền não luôn che lấp Phật tánh, che lấp Lương Tâm vốn trong tâm của mỗi chúng Ta.
– Vì thế chúng Ta cần phải trở về Cội Nguồn nương tựa Cha Trời Mẹ Trời, lễ bái, tụng kinh, tìm hiểu Thiên Ý lời dạy Cha Trời. Tiếp cận chân lý Thiên Ý, mỗi ngày một ít nhờ lời dạy Cha Trời Văn Hóa Thiên Ý xóa tan tội lỗi ác nghiệp trong Tâm chúng Ta.
Tóm lại: Cầu An Vui Hạnh Phúc. Cầu Giải Thoát Sanh Tử. Cầu Thành Phật, Thành Thánh. Cầu Siêu Sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Đạt hiểu quả nhất chính là trở về Cội Nguồn làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, hành sự theo Lương Tâm. Hành Thiện.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s