ĐỈNH CAO CỦA SỰ GIÁC NGỘ

ĐỈNH CAO CỦA SỰ GIÁC NGỘ

Xưa nay thường thường là những người tu hành, phần đông thường nghĩ, cầu siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc giải thoát sanh tử, an vui tự tại. Hay cầu siêu sanh về các cõi trời giải thoát sanh tử sống an vui cực lạc. Thật ra không phải thế.
– Thật ra mà nói, sống ở Tây Phương Cực Lạc cũng không ra ngoài 18 giới. Sông trên các cõi trời Thiên Đàng Cực Lạc cũng như thế không ngoài 18 giới.
Có nghĩa là: Sống trong Lục Trần. Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Thử nghĩ xem, Lục Trần ở Tây Phương Cực Lạc là những gì ?
– Sắc ở đây là gì ? là cảnh quan vật chất toàn là châu báu cấu tạo kiến trúc đẹp mắt, nhìn không thấy chán. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đã nói lên, sống ở Tây Phương Cực Lạc, khó mà giải thoát sắc giới. Cũng như các cõi trời Thiên Đàng Cực Lạc. Đất bảy báu không khác gì Tây Phương Cực Lạc. Từ đất bảy báu, xây dựng kiến trúc lên cảnh quan xinh đẹp lộng lẫy nguy nga tráng lệ, nhìn không thấy chán. Đã nhìn không thấy chán làm sao tu hành ra khỏi sắc giới.
– Chỉ duy nhất nơi cõi trần gian, nhìn thấy cảnh giới Vô Thường xây chuyển, Sanh, Lão, Bệnh, Tử luôn xảy ra. Con người cũng vậy cảnh quan cũng thế, luôn biến động thay đổi, từng giây từng phút, từng giờ, từng ngày. Làm cho người tu thức tỉnh nhàm chán ra khỏi sắc giới, một cách nhanh chóng. Có thể nói tu luyện giải thoát nơi Trần Gian một ngày bằng trên các Tầng Trời, hay ở Tây Phương Cực Lạc, hàng vạn năm.
Tóm lại: Tu hành cầu giải thoát ra khỏi sanh tử nhanh nhất không nơi đâu bằng Trần Gian.
Vì cõi Tây Phương Cực Lạc, Thiên Đàng Cực Lạc. Nói về Sắc, thời đất đai châu báu màu sắc rực rỡ, cảnh quan sắc giới xinh đẹp. Nói về Âm Thanh, phát ra từ tiếng chim, phát ra từ nước chảy, phát ra từ pháp âm con người, lúc nào cũng thấy vui, không nhàm chán, làm sao giải thoát được Âm Thinh. Cho đến Hương, Vị cũng vậy mùi Hương, mùi Vị vô cùng kỳ diệu, hít vào thời không còn đói khác chẳng cần ăn. Sự tiếp xúc Cực Lạc như thế, dễ gì nhàm chán lìa khỏi Lục Trần, ra khỏi. Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Vì sự ưa thích không nhàm chán trong cảnh giới Lục Trần. Nên Lục Căn khó được Thanh Tịnh. Lục Thức khó đi vào giải thoát.
– Có thể nói siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay siêu sanh lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Là sự siêu sanh đến cảnh giới hưởng phước báo an vui Cực Lạc như ý.
– Tu hành giải thoát sanh tử, ra khỏi tam giới không phải là cầu siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay cầu siêu sanh lên Thiên Đàng Cực Lạc. Mà là trực thẳng về Nội Tâm đi đến giác ngộ, hiểu rõ về Chân Tâm Chân Tánh. Hiểu rõ về Lục Trần, thấu rõ về Lục Căn, nhận thức về Lục Thức.
– Đi đến làm chủ Lục Trần, Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Thanh tịnh Lục Căn, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Làm chủ Lục Thức, chính là làm chủ Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt, nhất là Ý Thức.
– Ý Thức thường an trụ Chân Tâm Chân Tánh, Thân, Khẩu, Ý trong sạch. Liền ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới, cũng như sự luân hồi. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa an vui tự tại.
Chốt Lại: Trần Gian, Thiên Đàng, Tây Phương Cực Lạc. Sự tu hành giải thoát sanh tử thật ra mà nói thời nơi cõi Trần Gian, tu hành mau chứng đắc đạo quả ra khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới nhanh hơn trên các cõi trời, cũng như ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành Đạo Quả cao nhất nơi vũ trụ. Tam thiên đại thiên thế giới. Nếu như Nhân Loại trở về Cội Nguồn hội nhập Cội Nguồn. Làm chủ những Định Luật Vũ Trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s