ĐI ĐÚNG HƯỚNG

ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Chúng Ta trở về với Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, là chúng Ta đã đi đúng hướng, không còn lạc Đạo. Làm được nhiều điều lợi ích không thể nghĩ bàn.
– Nhất là làm cho đất nước thái bình an lạc, đoàn kết Dân Tộc, phát huy nội lực. Làm cho quân thù xâm lược khiếp sợ, giữ yên bờ cõi. Trở về Cội Nguồn là mở lòng yêu thương, xóa tan thù hận, làm cho cuộc sống trổ xuân dân giàu nước mạnh.
– Trở về Cội Nguồn là tự mình bước vào quyền năng và uy linh, không những khai mở trí huệ cho chính mình, mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con cháu Rồng Tiên trở về Cội Nguồn đi vào chuyển mình tỏa sáng khắp năm châu. Sự vinh quang đến với Dân Tộc Việt Nam chúng Ta.
– Cả Dân Tộc trở về Cội Nguồn, trở thành Dân Tộc Thần Thánh, nhất là truyền Thiên Ý tận độ nhân loại anh em tương lai nhất định sáng ngời, năm châu nể phục.
– Cha Trời Mẹ Trời ấn chứng công lao truyền bá Thiên Ý của Dân Tộc con cháu Rồng Tiên. Con cháu Rồng Tiên chúng Ta thừa hành duy chí Cha Trời Mẹ Trời làm chủ vũ trụ. Cai quản tam thiên đại thiên thế giới. Cai quản bốn cõi trần gian, cai quản 18 tầng Địa Phủ. Hành sự theo Thiên Ý Thiên Luật của Trời.
– Sự bỏ Nguồn lạc Cội, nhận Ma Quỷ làm Cha Mẹ là một bước đi sai lầm, không những trôi lăn mãi trong con đường sanh tử. Mà còn nhận lấy bao điều khốn khổ. Khó mong trở lại làm người. Coi như cơ hội trở về trời mất lối không còn, cũng khó mà trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Tóm Lại: Dù sống Thiện hay sống Ác mà bỏ Cội Lạc Nguồn, sống ác thời sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Sống Thiện thời sanh lên Thiên Đàng, nhưng hưởng hết phước thời sa đọa xuống nhân gian. Tốt hơn hết là Nhận Tổ quy Tông trở thành con cái nhà Trời, làm chủ sanh tử, làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc. Đã làm chủ sanh tử, làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc, làm chủ vũ trụ thời không còn sa đọa nữa, sống an vui tự tại mãi trên thiên đàng cực lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s