CHA MẸ NÀO CŨNG THƯƠNG CON.TRỪ KHI ĐÁNH MẤT LƯƠNG TÂM

CHA MẸ NÀO CŨNG THƯƠNG CON.
TRỪ KHI ĐÁNH MẤT LƯƠNG TÂM

Thật ra Cha Mẹ Trời không muốn Nhân Loại con người sa đọa xuống các tầng Địa Phủ sống trong các Địa Ngục. Mà sống trên các cõi Trời mà Cha Mẹ Trời đã khai dựng tạo lập lên. Nên Cha Trời mới truyền dạy những lời Châu Ngọc cho con người. Nhân Loại con người chỉ nghe theo làm theo lời truyền dạy Cha Trời. Thời không ai là không trở về Thiên Đàng Cực Lạc.
– Cha Trời muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không chịu nghe lời, nên Cha Trời không thể đưa chúng ta lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc được. Khi chúng ta cứ mãi rời bỏ Cội Nguồn, sanh tâm hành ác. Đã sanh tâm hành ác thời Âm Khí Ô Trược nơi tâm rất lớn. Phải đi vào sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, không thể siêu sanh lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc được. Vì trên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc tiên thiên chân khí chơn dương. Chân Khí Chơn Dương chỉ phù hợp với những người hành thiện. Không phù hợp với những người hành ác.
– Nếu chúng ta biết nghe lời Trời, không bỏ Cội bỏ Nguồn lại hành thiện, thời nhất định siêu sanh lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc.
Tóm Lại:
– Cũng cùng một hoàn cảnh, nghèo như nhau, giàu như nhau, làm vương quan như nhau. Nhưng có người siêu sanh về trời, có người sa đọa xuống các tầng Địa Phủ là tại làm sao ? Là vì người hành Thiện kẻ hành ác.
– Cùng là con người con cái của Trời nhưng người thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, người không thành gì cả đôi khi thành Quỷ thành Ma là tại làm sao ? Cũng dễ hiểu thôi.
– Người bỏ Cội bỏ Nguồn sanh tâm hành ác. Người không bỏ Cội Nguồn lại biết nghe lời Trời dạy hành thiện,
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s