VÌ SAO PHỤ THÂN PHỤ MẪUCHÍNH LÀ NGÔI TRỜI THỨ HAI ?

VÌ SAO
PHỤ THÂN PHỤ MẪU
CHÍNH LÀ NGÔI TRỜI THỨ HAI ?
Đáp : Cha Trời, Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu. Tạo lập lên tất cả, trong đó có con người, nhưng Cha Trời Mẹ Trời không bao giờ bắt buộc con người phải trả ơn cho Trời. Nhưng ai cảm nghĩ đến công ơn sanh thành Tạo Hóa Khai Tạo lập nên thân xác con người, cũng như Linh Hồn con người. Thời Cha Trời Mẹ Trời ban cho sự giàu sang, con cái hiếu thuận, danh tiếng lẫy lừng uy quyền rộng khắp. Nói chung là Cha Trời Mẹ Trời ban cho sự May Mắn, phước, lộc, thọ, danh tiếng, giàu sang, uy quyền không thiếu đi vào cảnh giới đại phú do Thiên.
Còn về Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu thời sao ? có giống Cha Mẹ Trời không ?
Đáp: Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu sanh ra con cái, phải nói là vô cùng khổ nhọc, từ khi mang thai, cho đến sanh thành, nuôi dưỡng không ngừng, chăm lo hết mực, cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất. Đổ bao công sức cũng chỉ vì con cái, phải nói hết cả một đời, sự khổ nhọc ấy nhưng Cha Mẹ hiện tiền Phụ Thân, Phụ Mẫu không bắt buộc con cái phải trả công ơn cho Cha Mẹ. Đó là đức Hi Sinh Cha Mẹ Phụ Thân, Phụ Mẫu, giống Cha Mẹ Trời. Nên gọi Phụ Thân, Phụ Mẫu, Cha Mẹ hiện tiền, là ngôi Trời thứ hai.
Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu. Ngôi Trời thứ hai đối với con cái không đòi hỏi gì. Nhưng con cái nào biết Hiếu Thuận Hiếu Thảo đối với Cha Mẹ. Thời đương nhiên Cha Mẹ thương yêu hơn, bảo bọc hơn, so với những đứa con quên Cha quên Mẹ, không nghĩ gì đến công ơn sanh thành dưỡng dục.
Cha Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu cũng vậy sanh tạo lên con người, không đòi hỏi gì ở con người. Nhưng người nào biết tôn thờ Cha Trời Mẹ Trời, thời đương nhiên những người ấy được Cha Mẹ Trời bảo bọc che chở vượt qua kiếp nạn, cũng như ban cho phước lộc, giàu sang, uy quyền, công danh phú quý.
– Còn những người không biết nghĩ đến Chánh Thân Chánh Mẫu, Cha Trời Mẹ Trời bỏ cội bỏ Nguồn, thời tự mình ra sức tìm kiếm sự giàu sang quý quý cũng như sự may mắn vậy. Với đức tánh hi sinh vì con cái Cha Mẹ Trời, Cha Mẹ hiện tiền không bỏ rơi những đứa con quên ơn sanh thành dưỡng dục Cha Mẹ.
– Nói đến Cha Mẹ là nói đến Đức Hi Sinh vì con cái, không đòi hỏi gì ở con cái cả. Ai biết nghĩ đến Trời thời Cha Mẹ Trời ban cho đại phú do Thiên, không biết nghĩ đến Trời thời tự làm tự ăn vậy, ra công cố sức cũng sẽ trở thành tiểu phú do cần. Ai biết nghĩ đến Cha Mẹ hiện tiền Phụ Thân Phụ Mẫu thời Cha Mẹ bảo bọc hơn những đứa con khác.
Tóm lại: Ngôi Trời thứ hai, chính là Phụ Thân, Phụ Mẫu lưu truyền nòi giống con người. Đức Hi Sinh đối với con cái không khác gì Cha Mẹ Trời, Chánh Thân, Chánh Mẫu. Người biết tôn thờ Phụ Thân, Phụ Mẫu, Chánh Thân, Chánh Mẫu là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa tại thế. Cũng chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các tần trời cõi trời khi mãn kiếp trần.
Thất kính Bất Hiếu với Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu, xem thường Nguồn Cội Cha Trời Mẹ Trời. Thời dù tu cở nào, theo Tôn Giáo nào Đạo Giáo nào cũng không thành chi cả. Nhân Bất Hiếu thời quả chẳng lành. Tội Bất Hiếu Cha Mẹ, tội xem thường Cội Nguồn Cha Trời Địa Mẫu, là tội đứng đầu trong Càn Khôn vũ trụ. Nếu không biết ăn năng thời nhất định sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Khó mong trở lại làm người. Nói gì đến trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s