ANH LINH TỘT CÙNG

ANH LINH TỘT CÙNG

Tiên Rồng, từ buổi xa xưa
Giờ đây tỏa sáng anh linh tột cùng
Uy linh nòi giống Tiên Rồng
Đơm hoa kết trái lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên Thiên Sứ tiền phong
Phổ truyền Thiên Ý độ nhân cứu đời
Nhóm lên tia sáng Mặt Trời
Chiếu soi hết thảy trong ngoài càn khôn
Tiên Rồng chung sức vượt lên
Phá tan u tối vang rền tự do
Năm châu cuộc sống ấm no
Chồi xanh Dân Chủ mùa xuân Nhân quyền
Thời xưa trở lại thời nầy
Văn minh cuộc sống suối nguồn Văn Lang
Việt Nam Thiên Sứ Việt Nam
Vai mang sứ mệnh truyền ban Cội Nguồn
Việt Nam gương ngọn cờ đầu
Tiến lên chủ nghĩa Đại Đồng đỉnh cao
Non sông dậy sóng hò reo
Ngợi ca công đức anh linh Vua Hùng
Rồng Tiên rung chuyển đất trời
Sáng bừng chân lý rạng ngời uy linh
Cùng Nguồn cùng Cội anh em
Nên danh đoàn kết chung nhau Đồng Bào
Lời kinh Thiên Ý dâng trào
Thắm tô trang sử hào hùng Việt Nam
Việt Nam, rạng ánh vinh quang
Việt Nam cảnh giới thiên đàng đẹp xinh
Việt Nam độc lập muôn năm
Việt Nam con cháu Rồng Tiên sáng ngời
Uy Linh dậy khắp đất trời
Rền vang chân lý Cội Nguồn Uy Linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s