LÀM VIỆC LỚN PHẢI CÓ CHỖ ĐỨNG VỮNG VÀNG

LÀM VIỆC LỚN
PHẢI CÓ CHỖ ĐỨNG VỮNG VÀNG

Chúng Ta luôn nhớ kỷ làm việc lớn phải có chỗ đứng vững vàng. Là luôn nhớ đến Cội Nguồn của chúng Ta. Nhớ đến Tổ Tiên Khai Hóa, Cha Trời Mẹ Trời. Nhớ đến Quốc Tổ, nhớ đến Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiên Sông Núi. Nhớ đến những người có công vì đất nước. Thời chúng Ta sẽ thành công trên khắp mọi nẻo đường, dù là bất cứ ở đâu nơi đâu trong ngước, ngoài nước.
– Nhất là chúng Ta làm theo Thiên Ý, truyền bá Thiên Ý phục vụ cho đời, làm cho nhân loại yên bình. Ai cũng được siêu sanh về Thiên Giới. Những việc làm chính nghĩa như vậy nhất định đi đến thành công.
– Bởi vì chúng ta làm việc cho Trời, làm việc cho Nhân Loại. Đương nhiên Trời sẽ phù hộ cho chúng Ta. Nhân Loại sẽ ủng hộ chúng Ta. Chúng Ta vì Cội Nguồn đương nhiên Quốc Tổ sẽ chỉ vẽ trăm đường trao gươm trí huệ cho chúng Ta. Chúng Ta vì non sông đất nước đương nhiên Hồn Thiên Dân Tộc che chở cho chúng Ta, Khí Thiên Sông Núi bảo bọc chúng Ta.
– Phải nói không có chướng ngại nào mà chúng Ta không vượt qua. Không có sức mạnh nào mà không bị chúng Ta đẩy lùi.
– Chúng ta vừa có Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ, Chủ Nghĩa Đại Đồng để chuyển xoay. Vừa có Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời phù hộ, Quốc Tổ Chỉ Đường, Hồn Thiên Dân Tộc Che Chở, Khí Thiên Sông Núi Bảo Bọc.
– Coi như Chúng ta đã có tất cả, không những từ Vô Hình Vô Vi, cho đến Hữu Vi. Vì sự làm theo Cơ Trời trên thuận lòng Trời. Dưới hợp lòng Dân. Phải nói khẳng định rằng hể đi là đến hể làm là thành công, đại thành công. Điều này thực sự không phải là sự mơ hồ. Mà là hiện thực khi đã nhận thức thấy rõ, như trong lòng bàn tay. Tôi mong tất cả quí vị con cháu Tiên Rồng lắng nghe. Điều này rất quan trọng và nghiêm túc.
– Tóm lại: Thời Cơ đã nắm. Cha Trời Mẹ Trời sát bên. Văn Hóa Cội Nguồn trong Tay. Quốc Tổ Chỉ Vẻ Trăm Đường. Hồn Thiên Dân Tộc Phù Trì. Khí Thiên Sông Núi Bảo Bọc. Đây là cơ hội hàng triệu triệu năm mới có một lần. Con Rồng Cháu Tiên hãy mạnh dạng xoay chuyển năm châu bốn biển theo Ý Trời làm rạng rỡ Dân Tộc Việt Nam.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s