ĐỜI CÓ ĐẠO ĐẠO TRONG ĐỜI

ĐỜI CÓ ĐẠO
ĐẠO TRONG ĐỜI

Trở về Cội Nguồn không phải là một cái gì đó hoàn toàn biệt lập với xã hội đời thường. Mà làm cho xã hội đời thường càng thêm tốt đẹp.
Ví dụ: Đời là phải làm ăn nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, phát triển xã hội. Nhưng nuôi sống bản thân bằng cách nào, cần phải có Đạo. Có Đạo thời làm ăn chân chính, nghề nghiệp chân chính. Phát triển làm ăn chân chính. Thời cuộc sống mới đi vào bình yên tồn tại. Gia đình xã hội yên vui.
– Đời mà không Đạo, chỉ là cuộc sống bạo lực mạnh được yếu thua, xã hội tan tóc đau thương, trộm cướp, bất nhân bất nghĩa, hành nghề phi pháp làm hại xã hội. Một cuộc sống tốt đẹp phải nói là Đời trong Đạo, Đạo trong Đời. Nó là một phần rất tự nhiên trong cuộc sống Văn Minh, xưa nay của nhân loại.
– Ngay cả trên các cõi trời cũng thế Đạo trong Đời. Đời trong Đạo. Lẽ sống tốt đẹp ở Đời chính là Đạo.
– Sự tu luyện tiến hóa Linh Hồn không phải là nơi am cốc xa lánh Đời. Cũng không phải đến chùa tụng kinh gõ mõ biệt lập với Đời. Mà là tu tập nếp sống Chân Chính, nếp sống vì người, vì xã hội, vì non sông Tổ Quốc. Tôn trọng Quyền Công Dân. Quyền con người, bảo vệ sự Công Bằng Bình Đẳng. Đó chính là lối sống của Đạo cũng chính là sự sống ở Đời.
– Lối sống Văn Minh là lối sống có Văn Hóa, lối sống tu luyện và việc thực hành tín ngưỡng. Tu hành mà lánh xa Đời, tịnh am tịnh cốc chẳng qua là tìm đến nơi yên tịnh mà thôi. Khó mà tìm thấy hoa sen, vì hoa sen vốn sống trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Con đường tu hành thành quả nhanh nhất, chính là nép sống ở Đời chân chánh. Chú trọng vào đạo đức và luân lý của văn hóa truyền thống. Do vậy mới nói rằng tu theo Văn Hóa Cội Nguồn là một phần cốt yếu sống cho tốt Đời, tốt Đời chính là đời sống có Đạo. Đạo- Đời không thể tách rời đi đến Văn Minh cuộc sống. Chỉ có đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn mới được như vậy.
– Vậy tu luyện theo Văn Hóa Cội Nguồn là gì, thực chất là gì ? Chính là làm người tốt, việc tốt, sống đúng Lương Tâm, và hành xử theo Lương Tâm tu dưỡng đạo đức cá nhân, trở thành người Thiện. Tư cách nhân cách lối sống luôn ở đỉnh cao.
– Sống ở đời nhân loại rơi vào bất thiện đó là vì họ đã đánh mất những cơ bản Đạo Làm Người.
– Trong xã hội hiện đại, Văn Minh chân thiện chính là lối sống trong Đạo có Đời, trong Đời có Đạo lối sống hoàn chỉnh thăng hoa, có thể nói là thiên đàng tại thế.
– Nhân Loại đi theo Văn Hóa Cội Nguồn, đi theo sự chân thiện hoàn mĩ cùng tiến lên giải thoát sự khổ, đi đến giải thoát Linh Hồn siêu sanh về thiên giới, sống trên thiên đàng cực lạc.
– Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ là con đường Đời Đạo cũng chỉ là một đạt tới sự giải thoát; không chỉ giải thoát sự đói nghèo lạc hậu. Giải thoát chiến tranh đem đến hòa bình thịnh trị. Mà còn giải thoát Tâm Linh, ra khỏi sanh tử luân hồi,
– Tóm Lại: Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Độc Tôn Vô Thượng, không những tốt Đời đẹp Đạo mà con nâng cao trí huệ và sức khỏe.
– Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa xã hội đời thường, phù hợp với mọi đối tượng Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Bè Phái. Không có sự phân biệt.
Người tu luyện theo Văn Hóa Cội Nguồn, là sự tu luyện trong Đời có Đạo. Trong Đạo có đời không từ bỏ gia đình, công việc, chức vụ, lợi ích nghề nghiệp, kinh tế… mà chỉ cố gắng để trở thành một người tốt tu tâm tu tính, hành xử theo nguyên lý Đạo Đức Làm Người. Hiểu rõ Linh Hồn, cũng như Lương Tâm, Chân Tâm Chân Tánh. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Mãn trần siêu sanh về thiên giới an vui tự tại vĩnh hằng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s