NGƯỜI THẦY VĂN HÓA

NGƯỜI THẦY VĂN HÓA

Người thầy Văn Hóa Kinh Thơ
Người thầy thầm lặng không bao giờ già
Người thầy khai trí mở đường
Theo Ta theo mãi nếu người không quên
Có thầy Ta chẳng đọa sa
Gần thầy Ta mãi thăng hoa cuộc đời
Thầy là vừa Đạo vừa Đời
Con đường trải thảm cho thời Ta đi
Biết bao vi diệu thậm thâm
Người thầy Văn Hóa khai Tâm cho người
Âm thầm thầy chẳng nói gì
Nhưng mà chỉ vẻ trăm đường cho Ta
Dựng xây sự nghiệp cao xa
Cũng nhờ Văn Hóa thậm thâm người thầy
Căn Thân Huệ Mạng Vua Hùng
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Kinh Thơ
Xem thường Văn Hóa Cha Ông
Nghĩa là khó gặp Anh Linh Tổ Thầy
Kinh là người Bạn trong đời
Cũng là Thầy Tổ những lời trong kinh
Cũng là Châu Báu Trời sanh
Văn Kinh Văn Hóa Ý Thiên Cha Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s