NGƯỜI THẦY TỐI CAO NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

NGƯỜI THẦY
TỐI CAO NHÂN LOẠI CON NGƯỜI

– Người thầy tối cao của Nhân Loại con người, không phải là Thầy, Cô giáo. Không phải là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mà là Thiên Ý Cha Trời khai tạo ra thế giới Định Luật, Lý Tính, Vật Lý. Đi vào Vận Hành trở thành Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ. Có đến 8 muôn 4 nghìn Định Luật, Lý Tính, Vật Lý. Biến Hóa, Giao Hóa, tạo ra tạo ra 8 muôn 4 nghìn Công Thức, mỗi Công Thức đi vào Vận Hành tạo ra sự sống tiến hóa vũ trụ, theo Định Luật Tuần Hoàn. Thành, Trụ, Hoại, Không. Ai khám phá ra nhiều Định Luật, hiểu rõ Lý Tính Vật Lý, vũ trụ, từ Vô Vi đến Hữu Vi thời người đó là Bậc Thầy Thiên Hạ.
– Ví dụ trong Văn Hóa Cội Nguồn cũng chỉ là những Định Luật Thiên Ý, những Lý Tính Vật Lý. Những Định Luật Tâm Linh, những Lý Tính, Duy Thức Tâm Linh mà thôi. Học đến cảnh giới vô học. Có nghĩa là: Không còn học nơi sách vở trường lớp. Đi vào cái học trong Tạo Hóa. Tất cả đều là Thầy. Cái Học Bằng Trí Huệ không phải bằng Ý Thức Kiến Thức. Nắm rõ Thiên Ý Định Luật, Lý Tính Tâm Linh như trong lòng bàn tay. Sự thành công của Vô Học. Chính là An Trụ Chân Tâm Chân Tánh đạt đến cảnh giới Vô Sanh Pháp Nhẫn. Vô Sanh Pháp Nhịn, Vô Sanh Pháp Nhục. Đỉnh cao của Nhẫn, Nhịn, Nhục.
– Tóm Lại: Cái học đạt đến Vô Học là học những gì Cha Mẹ Trời Khai Tạo ra trở thành Bộ Máy Càn Khôn Vũ Trụ. Nắm bắt những Định Luật, Lý Tính, Vật Lý Vũ Trụ. Nắm bắt những Định Luật Tâm Linh, Lý Tính Duy Thức. Đã nói là Càn Khôn Vũ Trụ thời chỗ nào cũng có. Nhờ ba pháp báu Nhẫn, Nhịn, Nhục. Tâm Linh định tỉnh tìm ra Công Thức thành công, Lập ra nhiều Phương Tiện. Truyền bá cho Nhân Loại con người.
– Nhẫn, Nhịn, Nhục rất quý. Ba chữ nầy không ai cho mà tự mình Tu Luyện vậy. Chìa khóa đi đến thành công. Chính là hiểu rõ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Còn đi đến Quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, phải có ba pháp báu Mật Tạng Vũ Trụ. Nhẫn, Nhịn, Nhục, thời đi vào Càn Khôn khám phá Càn Khôn. Đi đến làm chủ Càn Khôn. Cứu vớt sanh linh không bị Càn Khôn làm hại. Mà nhờ Bộ Máy Càn Khôn xoay chuyển, đưa Linh Hồn thoát ra luân hồi sanh tử. Trở về Thiên Đàng Cực Lạc sống an vui hạnh phúc. Nhẫn, Nhịn, Nhục là Pháp Báu Ba La Mật, thứ Pháp Báu đề kháng chống trả lại mọi sự bất lợi cho Tâm Linh. Ví như sức đề kháng Thất Phách trong con người chống trả lại mọi bệnh tật. Nếu biết nâng cao sự đề kháng Thất Phách trong thân thể.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s