MAU MAU VỀ CỘI

MAU MAU VỀ CỘI

Đời loạn lạc, mau mau về Cội
Điểm giao thời, hổn độn nhiều bề
Hiểm nguy, nguy hiểm cận kề
Giao thời chuyển hóa bốn bề cuồng quay
Khắp thế giới, Đông, Tây rối rấm
Họa trăm đường, biết tránh nơi nào
Mau mau về Cội về Nguồn
Ẩn thân qua khỏi bão bùng chuyển xoay
Kìa vận hội, Rồng mây đang mở
Gió xuân về, hoa nở hương bay
Là nơi lánh nạn thời nay
Qua cơn sóng gió bình yên cuộc đời
Cầu giải thoát, chính là về Cội
Cầu bình an, trở lại Cội Nguồn
Bước vào nơi chốn an lành
Cha Trời Địa Mẫu phù trì chở che
Nhờ về Cội, thoát ra bể khổ
Nhờ về Nguồn, thoát khỏi trầm luân
Rõ đường giải thoát siêu sanh
Trí khai huệ mở biết bao diệu kỳ
Mau mau trở lại Cội Nguồn
Ẫn thân qua khỏi thế thời cuồng quay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s