THIÊN TỬ TRỜI CON

THIÊN TỬ TRỜI CON

Ta có Đạo, dẫn đường lên phía trước
Đạo có Ta, chung bước mỗi nhịp đời
Ta cùng Đạo, dựng phong trào chính nghĩa
Đưa Việt Nam, lên tột đỉnh sáng ngời
Đất Tiên Rồng, thời Tiên Rồng làm chủ
Giống Lạc Hồng, thời khí dũng muôn đời
Khắp năm châu, khắp biển trời như thảm
Bước dọc ngang, đầy anh dũng hào hùng
Đời và Đạo, trong mình Ta có đủ
Lội thế gian, trong dông bão bịt bùng
Ta muốn đi, thời không ai ngăn nổi
Vì Ta là, Thiên Tử đấng con Trời
***
Về Nguồn Ta bước vào nhà
Giang San vũ trụ đất trời càn khôn
Kế thừa, thừa kế Cha Ông
Giang san vũ trụ càn khôn đất trời
Mắc gì Ta phải xa rời
Vì Ta là chủ đất trời Càn Khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s