ĐÃ LÀM NGƯỜI THẬT RA AI CŨNG LÀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

ĐÃ LÀM NGƯỜI THẬT RA AI CŨNG LÀ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

– Thật ra Nhân Loại con người ai cũng là Phật. Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng Họ chưa nhận ra Chân Tâm Chân Tánh cũng như Lương Tâm của mình. Nơi Tạo Hóa mọi người đều bình đẳng, đều như nhau. Nhưng vì kẻ Mê người Ngộ, kẻ Thiện người Ác. Kẻ bỏ Nguồn bỏ Cội, người nhận lại Tổ Tông mà thôi.
– Nếu con người ai cũng trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông, làm chủ Chủ Chân Tâm Chân Tánh sống theo Lương Tâm. Thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hết thảy, không ai khác ai Đại Đồng Bình Đẳng.
– Có thể nói trong mỗi Linh Hồn con người đều có căn cốt Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng như trong Gỗ, Đá, đều có chất lửa. Chỉ cần cọ xát là phát ra lửa tỏa ánh sáng.
– Ví như Chúng Ta cọ xát Chân Giả. Đúng Sai. Phải Trái, Tà Chánh, Siêu Đọa. Họa Phúc, phản tỉnh làm phát sanh Trí Huệ. Ánh sáng Trí Tuệ sẽ phá tan bóng tối Vô Minh. Đi đến thay đổi nếp sống của Chúng Ta. Từ Phàm chuyển lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Để ổn định tinh thần giác ngộ. Thời ít ham muốn Dục Lạc đắm say vào Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc. Pháp.
Mà thường xuyên tiếp cận Văn Hóa Cội Nguồn. Nhất là Truyền Thiên Ý Tận độ Nhân Loại con người. Nhờ công to phước lớn mau hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh thấu suốt Lương Tâm. Minh Tâm Kiến Tánh, Lên ngôi Chanh Đẳng Chánh Giác. Chủ Nhân Ông.
– Tóm Lại: Đã là con người thời ai ai cũng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ cần con người trở về Cội Nguồn, nhận lại Tổ Tông, trở thành Con Trời. Thời Pháp Thân Cha Trời Mẹ Trời sẽ bảo bọc che chở khai mở trí tuệ nhận ra được Bộ Mặt Thật Của Mình. Bổn Lai Diện Mục, Minh Tâm Kiến Tánh, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác làm chủ vũ trụ. Làm chủ sanh tử an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s