SỰ NGHIỆP ĐẠO ĐỨC

SỰ NGHIỆP ĐẠO ĐỨC

Sự nghiệp Đạo Đức đâu phải bây giờ mới có, mà đã có nói gần thời hàng nghìn năm, nói xa vạn ức năm. Những người xây dựng sự nghiệp Đạo Đức thường là đã giàu về Văn Hóa Kinh Luân, cũng như tu thiền luyện khí. Tu Thiền luyện khí trước là chữa bệnh cho chính mình sau là tinh thần định tỉnh quán xét tỉnh táo. Hành động chuẩn mực truyền kinh luân dẫn dắt nhân loại đi theo con đường, làm giàu sự giác ngộ trí huệ xây dựng lên sự nghiệp Đạo Đức.
– Sự nghiệp Đạo Đức coi như là sự nghiệp cao cả, không có một sự nghiệp vật chất to lớn nào sánh bằng. Dù cho là sự nghiệp nhỏ nhoi của sự nghiệp Đạo Đức. Cũng hơn hẳn sự nghiệp của tiền hàng nghìn tỉ.
– Những người thường tục trí giác còn mê thời khó mà nhận thấy được sự nghiệp Đạo Đức. Chỉ có những người trí huệ giác ngộ. Ví như Thái Tử Tất Đạt Đa con Vua Tịnh Phạn. Bỏ sự nghiệp vật chất, xây dựng sự nghiệp Đạo Đức trường tồn cho đến tận ngày nay. Giàu như Thạch Sùng chỉ có một đời rồi mất hẳn. Linh hồn sa đọa chẳng được siêu sanh lên cõi trời thời giàu nhất thiên hạ để mà làm gì.
– Sự nghiệp vật chất chỉ tạm thời chết không mang theo được dù chỉ là một mảy lông. Nên các bậc giác ngộ trí huệ mới rời bỏ sự nghiệp vật chất đi tìm sự nghiệp vĩnh cửu. Làm Vua Làm Chúa cũng chỉ là giả tạm. Chết là hết luân hồi vào kiếp khác đâu còn làm Vua. Nên Thái Tử Tất Đạt Đa mới bỏ ngôi vị Thái Tử đi tìm sự nghiệp Đạo Đức. Trở thành Phật ngôi vị vĩnh hằng nơi tạo hóa vũ trụ.
– Những người truyền bá Thiên Ý làm việc cả ngày lẫn đêm, bận rộn chuyển tải kinh luân tận độ nhân loại thế giới, không phải là Họ ngu khờ, mà là nhìn thấy sự nghiệp Đạo Đức, người thành công sự nghiệp Đạo Đức như Phật Thích Ca, Đức Chúa GêSu, Khổng Tử, Lão Tử v.V..
– Những ai xem thường phỉ bán những người truyền giáo nhất là truyền Thiên Ý, thời khó mà tránh khỏi tai họa. Thứ nhất là Phỉ báng lời dạy Tổ Tiên Ông Cha, thứ hai sẽ bị Cha Mẹ Trời quở phạt, thứ ba là Hồn Thiên Sông Núi giáng họa, thứ tư gieo nhân bất chính phỉ báng người truyền Thiên Ý gặt quả chẳng lành, thứ năm rơi vào Tần số Âm bị thiên Luật luân chuyển xuống địa phủ. Thứ sáu muôn đời muôn kiếp không được làm chủ thứ gì cả có rồi cũng mất. thứ bảy nói không ai muốn nghe, thứ tám Tâm trí mê mờ lẫn quẩn trong ba đường khổ. Thứ chín gia đình chống báng gia đạo chẳng được bình an, thứ mười thường gặp nhiều xui rủi khốn khó mọi điều.
– Vì những người quên mình truyền Thiên Ý họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm phò trì Thiên Ý. Phỉ báng những người truyền Thiên Ý. Cũng chính là Phỉ Báng mười phương Chư Phật, Chư Thánh, Chư Tiên, Chư Thần, Chư Chúa. Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Cháu cũng đi trên con đường Giác Ngộ, Phát Huệ, truyền Giáo mà thành.
– Những người truyền bá Thiên Ý Họ có cả kho báu vũ trụ. Cũng như năng lượng vô tận của Cha Trời Mẹ Trời. Hãy chấm dứt sự ngu si phỉ báng những người truyền Thiên Ý. Mà phải kính trọng cúng dường, ủng hộ, khen ngợi. Thời phước đức không thể nghĩ bàn, gặt hái những phúc lành không cần chờ đến kiếp sau.
– Thời gian quý báu nhất của đời người chính là thời gian khai mở trí huệ Giác Ngộ cũng như sự truyền giáo.
– Kể từ khi bạn sinh ra và cho đến khi bạn chết đi. Không ai có thể cho bạn Trí Huệ và sự Giác Ngộ, chỉ có bạn mới có thể cho mình Trí Huệ và Giác Ngộ. Thế mà Bạn coi thường phỉ báng người Giác Ngộ Trí Huệ truyền Thiên Ý. Thời coi như Bạn đã đoạn tiệt con đường giác ngộ và trí huệ. Mãi mãi trong cảnh giới u minh, dù cho Bạn là người theo Tôn Giáo, Đạo Giáo nào.
– Tóm Lại: Trong các sự nghiệp, sự nghiệp Đạo Đức là sự nghiệp đứng hàng đầu, không có sự nghiệp vật chất to lớn nào sánh kịp dù cho đó là người có sự nghiệp giàu nhất thế giới. Nhưng xây dựng sự nghiệp Đạo Đức không phải ai cũng làm được chỉ có những người Giác Ngộ Trí Huệ mới làm được. Sự Nghiệp Vĩnh Hằng Bất Diệt. Theo mãi Ta và không mất đi. Không như sự nghiệp vật chất, chỉ là sự nghiệp cõi tạm mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s