EM LÀ

EM LÀ

Em là con cháu Tiên Rồng
Thời em phải biết giữ gìn Tổ Tông
Nhất là đánh đuổi ngoại xâm
Giữ gìn tất đất Cha Ông giữ gìn
Để cho đất nước thanh bình
Tự do Độc Lập muôn đời muôn năm
Xâm lăng em trảm chẳng tha
Cướp nước phải chém tan thây nát nhừ
Đấu Chiến Thành Phật mới là
Uy danh khiếp vía Yêu Tà Yêu Tinh
Thành Phật đủ cách lạ chi
Thành Thánh đủ kiểu mới hay trên đời
Đạo nào cho bằng Đạo Trời
Thực thi Dân Chủ, Nhân Quyền Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng ấm no
Làm cho nhân loại âu ca thanh bình
Thành Phật thành Chúa trong đời
Thành Tiên, thành Thánh sáng ngời Chân Tu
Em là con cháu Rồng Tiên
Đạo Đời là một siêu nhiên tu hành
Ngoại xâm hết dám rập rình
Cúi đầu sợ hãi giống nòi Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s