ĐƯƠNG ĐẦU CÙNG DÔNG BÃO

ĐƯƠNG ĐẦU CÙNG DÔNG BÃO

Phải mạnh mẽ, đương đầu cùng dông bão
Mới vượt qua, khảo đảo cõi hồng trần
Sự vô thường, luôn xoay vần xoay chuyển
Ngăn bước đường, tìm đến chốn thiên chân
Sống chỉ cần, nương Cội Nguồn Linh Hiển
Thời vượt qua, bao Tần Số Đọa Âm
Truyền kinh thơ, tìm Linh Hồn Chân Bổn
Lợi và Danh, ta nào có màng chi
Với cuộc sống, Ta chỉ cần tạm ổn
Thứ Ta tìm, là Ngọc Như Ý Mâu Ni
Thứ Ta cần, là Văn Hóa Châu Báu Trời Cha
Phải đương đầu, với bao là nghịch cảnh
Thời độ người, mới đủ sức xông pha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s