CÁI NHÂN HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN GẶT CÁI QUẢ PHÚC LÀNH

CÁI NHÂN HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN GẶT CÁI QUẢ PHÚC LÀNH

Những người lúc còn sống rất yêu thích Cội Nguồn, dù là chưa hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, nhưng cũng đã rơi vào Tần Số Dương. Sau khi mãn kiếp trần sẽ trở thành Thần Tiên ở nơi xứ địa Năm Non Bảy Núi, nghĩa là ở những dãy núi thấp Thất Sơn Châu Báu, sung sướng hơn cõi trần gấp vạn lần.
– Thật ra Linh Hồn con người rất khó rơi vào Tần Số Dương nếu không nhờ Thiên Ý chuyển hóa. vì khi mãn kiếp trần Ác Thiện cộng lại, thiện nhiều hơn ác mới rơi vào Tần Số Dương. Tần Số Siêu Sanh từ thấp lên cao.
– Nhưng nhờ yêu mến Cội Nguồn Pháp Thân Cha Trời chuyển hóa làm tiêu tan ác nghiệp chuyển qua Tần Số Dương Tần Số Siêu Sanh. Nếu hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn nhất là truyền Thiên Ý tận độ Nhân Loại thời thường rơi vào Tần Số Dương Cao. Tần Số làm Vua làm Chúa trên các cõi trời.
– Nói đến sự Siêu hay Đọa. Thật ra không có Thần, Thánh, Phật, Tiên, nào siêu độ mình cả. Mà là do mình chiêu cảm rơi vào Tần Số Siêu hay Đọa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ là người thầy chỉ đường mà thôi. Nên nói Độ mà không Độ. Có nghĩa là: Không có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ đường, thời không biết đường đi đến Siêu Thoát. Siêu Thoát hay không là do mình không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Tốt nhất là tự mình hành thiện theo lời dạy của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự hành thiện chuyên nhất có nghĩa là: Thân hành Thiện. Khẩu hành Thiện. Ý hành Thiện. Khẩu hành Thiện, mà Tâm Ý hành ác cũng như không, Khẩu Phật Tâm Xà là như vậy.
– Vì thế nên nói truyền Thiên Ý là cao nhất, không những phước đức vô tận. Mà Thân, Khẩu, Ý cũng đi vào hành thiện cả. Những người truyền Thiên Ý họ có Năng Lượng Năng Lực phi phàm nhưng họ không nhận ra. Cũng như không biết cách sử dụng năng lượng tối cao ấy.
– Ví Dụ: Để sử dụng Năng Lượng Truyền Thiên Ý tối cao đạt hiệu quả. Thời phải thường hay hít thở sâu vào Đan Điền duy trì Năng Lượng Thất Phách. Rồi dùng Tâm Ý có chứa Năng Lượng Thượng Thừa Truyền Kinh tưởng nghĩ đến chỗ đau dùng bàn tay xoa bóp chỗ đau nhiều lần Niệm Nam Mô A Men. Làm như vậy nhiều lần tức thời Tà Khí chỗ đau tan biến, sức đề kháng Thất Phách trong thân thể nhờ sự hổ trợ Năng Lượng Thượng Thừa tự chữa lành căn bệnh trong thân thể mình. Cũng như chữa bệnh cho người khác. Phải nói là vô cùng nhiệm mầu.
– Tóm Lại: Những người còn sống yêu thích Văn Hóa Cội Nguồn, thời cũng đã được Pháp Thân Cha Mẹ Trời chuyển hóa rơi vào Tần Số Dương được siêu sanh về trời từ cõi thấp đến cõi cao tùy theo nhân thiện trong mỗi Linh Hồn.
– Huống chi hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Thiên Ý. Nhất là truyền Thiên Ý thời luôn ở Tần Số Dương Cao. Tần Số Làm Vua Làm Chúa các cõi trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s