ANH BIẾT KHÔNG

ANH BIẾT KHÔNG

Về Nguồn là gì, Anh biết không?
Là con đường, nhận lại Tổ Tông
Là giải thoát, Hồn Linh Ta đó
Là giữ gìn, đất nước non sông
Đuổi ngoại xâm, diệt loài lang sói
Nối chí Trời, nối chí Cha Ông
Trở về Nguồn, con đường Hiển Thánh
Trở về trời, thiên giới quê hương
Anh biết không, những người có trí
Trở về Nguồn kết trái đơm bông
Hoa độc lập, hoa Nhân Quyền, Dân chủ
Tỏa hào quang, khắp bốn bể năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s