SỰ SỐNG ĐỈNH CAO NÊN LUÔN RƠI VÀO TẦN SỐ ĐỈNH CAO TẦNG SỐ LÀM VUA TRỜI, CHÚA TRỜI

SỰ SỐNG ĐỈNH CAO
NÊN LUÔN RƠI VÀO TẦN SỐ ĐỈNH CAO
TẦNG SỐ LÀM VUA TRỜI, CHÚA TRỜI

Sự sống đem cái Ta cái Tôi ra phục vụ lợi ích tất cả chúng sanh nhân loại con người. Cái Ta này của chúng Ta, không vì Ta nữa. Mà vì xã hội phục vụ cho xã hội, vì nhân dân phục vụ, vì đại chúng phục vụ, vì Cội Nguồn phục vụ. Đó là Ứng Thân. Ứng Thân có nghĩa là đem cái Ta phục vụ cho đời, cho Đạo. Không có cái riêng chỉ vì cái chung. Chúng ta làm nghĩa công là ứng thân, nhưng không chấp trước việc làm của mình nên phước báo vô tận không thể nghĩ bàn. Do Tâm không chấp trước lúc nào cũng thanh tịnh khởi sanh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hào quang sáng chóa. Thân Tướng Như Lai.
– Những người trở về Cội Nguồn, Hội nhập Cội Nguồn, Hành động theo Thiên Ý. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường là có ba thân. 1- Nhị xác Kim Thân có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. 2- Trí Huệ Chánh Đẳng Chánh Giác Huệ Thân. 3- Chân Tâm Chân Tánh Toàn Năng Toàn Giác Thân. Khi trả lại xác thân phàm trần siêu sanh về trời thời có đủ ba thân như thế. Tương ưng với Pháp Thân Cội Nguồn Cha Trời.
– Phàm phu cũng có ba thân. 1- Nghiệp Thân. 2- Phiền Não Thân. 3- Vô Minh Thân. Ba thân của phàm phu thường là luân hồi trong ba đường sáu nẻo. Ba Thân phàm phu chúng sanh không tương ưng với chân như Pháp Thân Cội Nguồn Cha Trời.
– Không tương ưng là vì phàm phu không hội nhập Cội Nguồn. Có nghĩa là không hội nhập Chân Tâm Chân Tánh. Còn nằm trong cảnh giới Vô Minh. Nghiệp Lực Xoay Chuyển, Phiền Não bức hại. Nên không có Ba Thân như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhị Xác Kim Thân có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Căn Thân Trí Huệ Chánh Đẳng Chánh Giác hào quang rực rỡ. Pháp Thân Chân Tâm Chân Tánh Toàn Năng Toàn Giác hào quang trong suốt.
– Văn Hóa Cội Nguồn ra đời làm thay đổi Ba Thân Phàm Phu. Có nghĩa làm thay đổi Căn Thân Ác Nghiệp, Căn Thân Phiền Não, Căn Thân Khí Thể.
– Căn Thân Khí Thể Chuyển Thành Kim Thân có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Căn Thân Ác Nghiệp Chuyển Thành Toàn Năng Toàn Giác. Căn Thân Phiền Não Vô Minh Chuyển Thành Căn Thân Huệ Mạng Trí Huệ Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự thay đổi như thế gọi là sự thay Hồn đổi Xác. Khi mãn kiếp trần siêu sanh về trời sống an vui tự tại trên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc.
– Những ai trở về Cội Nguồn thời được Cha Trời Mẹ Trời khai mở trí huệ. Tiêu tan lỗi lầm hồi phục nhân cách nhanh chóng. Nhất là trừ bỏ đi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Rơi vào Tần Số thượng thừa. Đỉnh cao của sự Phước báo. Thành tựu ba Thân như đã nói trên.
– Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là án mây che mờ Lương Tâm, Lương Tri, Chỉ biết mình cái Ta là trên hết. Bắt ai cũng tùng phục mình, quỳ lạy van xin mình. Tung hô vạn tuế suy tôn mình.
– Hãy từ bỏ cái Ta là trên hết, đem cái Ta phục vụ cho Nhân Loại. Phục Vụ cho đời sống, Phục vụ cho non cho nước. Cho Cội Nguồn. Thời cái Ta mới thành Chánh Quả.
– Sự thành quả đó là nhờ Phát Bồ Đề Tâm. Một là Phát Tâm làm theo Hạnh Nguyện Chí Tôn Quốc Tổ. Hai là phát Tâm theo Ý nghĩ của mình. Đem cái Ta ra phục vụ cho Nhân Loại. Từ bỏ Cống Cao Ngạo Mạn. Tự Tôn Tự Đại làm hại con người. Vi Phạm Thiên Luật. Tự Mình đánh mất những quyền cơ Bản Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai Ban cho.
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa các Ngài sống theo Thiên Ý khế hợp Lương Tâm. Lại an trụ Chân Tâm Chân Tánh, nghĩa là an trụ Chân Như. Sự sống luôn khế hiệp chân như, cho nên các Ngài được đại tự tại. Sống theo Lương Tâm cứu cánh viên mãn đó là quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Ở đời có Chân là có Giả. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa giả thiếu gì. Tự xưng thời ai xưng không được. Có những Hồn Ma nhập vào người xưng cả Thượng Đế. Đối với con mắt phàm thời nhìn không ra, nhưng đối với con mắt Chánh Đẳng Chánh Giác thời thấy rõ sự giả Chân như trong lòng bàn tay.
– Đời sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa giả. Thượng Đế Giả thường là lối sống vì cái Ta. Cái Tôi quá lớn. Thiên Hạ là dưới chân của mình. Đánh mất tất cả những quyền Tạo Hóa Như Lai Tổ Tiên Ban Cho. Vì Phạm Luật Thiên. Ở điểm này rất quan trọng, làm hư hại cả người Tôn Xưng lẫn người nghe theo cuồng tín. Rơi vào Tần Số Ma Đạo. Uổng thay uổng thay.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s