YÊU NGUỒN MẾN CỘI LÀ TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN CON CHÁU CHÚNG TA

YÊU NGUỒN MẾN CỘI
LÀ TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN CON CHÁU CHÚNG TA

Yêu Nguồn mến Cội là trách nhiệm. Bởi vì ngay cả ở đất nước tự do nhất. Họ cũng không cho phép ai phỉ báng truyền thống của nước Họ. Hoặc làm bất cứ điều gì xấu có hại cho truyền thống đất nước Họ. Những gì làm hại truyền thống đều bị nghiêm cấm.
– Tôn thờ Nguồn Cội yêu mến truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước mà cho là Tà Đạo, những kẻ nầy không điên thời cũng khùng. Còn thua loài Ma Quỷ, dù cho Họ đi theo Tôn Giáo Đạo Giáo nào. Trong đầu Họ là những năng lượng đen tối Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu bao phủ xung quanh Họ.
– Ý tôi là, những người xem thường Nguồn Cội xem thường truyền thống Anh Linh Dân Tộc. Dù Họ có theo Tôn Giáo Đạo Giáo nào, cũng chỉ là Ma quỷ, Sa-tan loài người thấp kém nhất trong loài người. Sống ngược Lương Tâm phạm Thiên Ý.
– Theo Tôn Giáo Đạo Giáo học được vài ba câu kinh cho mình là hơn người. Xem thường những người Tôn Thờ Nguồn Cội. Họ không bao giờ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cũng không bao giờ siêu sanh Thiên Giới. Vì ác tánh Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu. Mất đi căn bản của Đạo làm Người.
– Tôi lấy làm ngạc nhiên Họ dựa vào đâu xem thường Nguồn Cội. Xem thường những người đi theo Nguồn Cội. Họ dựa vào trí mê Họ chăng. Họ dựa vào Phật vào Chúa chăng? Trong khi Phật, Chúa cũng chỉ là con cháu của Đấng Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa mà thôi.
– Điều đáng nói trong khi họ là con Dân Nước Việt. Lại xem thường Nguồn Cội Nước Việt, không phải điên thời cũng khùng.
– Có những thứ trên đời cho là châu ngọc, nhưng thật ra chỉ là bùng đất. Đang đi trên con đường xuống Âm Phủ mà cứ tưởng là mình đang đi trên con đường trở lại thiên đàng.
– Tôi cầu nguyện cho những người sai đường lạc lối, chỉ biết dựa vào Tôn Giáo, Đạo Giáo, nhưng không biết Đạo Giáo, Tôn Giáo là gì. Mục đích các Tôn Giáo, Đạo Giáo là Tu Tâm. Tức là Thuận theo Lương Tâm. Sống có Nhân có Nghĩa, có Trung, có Hiếu. Biết Nguồn Biết Cội con chim có Tổ con người có Tông. Nếu tôi không chỉ dạy, thời tôi cũng là kẻ Bất Nhân. Thấy người sắp sa chân xuống Địa Ngục không cứu cũng là Bất Nghĩa. Thấy sai mà không chỉ cũng là Bất Trung. Trung là sự can gián, không cho làm trái ngược lại Lương Tâm. Đánh mất Lương Tâm là mất tất cả. Luân Hồi chuyển kiếp về loài Cầm Thú. Nghe lời ngay bạn cũng phải thức tỉnh. Phải ăn năng, phải sám hối, từ bỏ cái ác, từ bỏ sự ngu si, xoay lòng vòng con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s