GIÀU NGHÈO CÓ CĂN

GIÀU NGHÈO CÓ CĂN

Làm lành có được mấy hôm
Nghiệp ác chưa hết muốn lên sang giàu
Mới tu có được vài ngày
Mà đòi có được uy quyền trong tay
Họa còn kéo đến chúng vây
Còn chưa trả hết lấy đâu phúc lành
Chừng nào phúc đến xây thành
Không quyền, thời thế, không giàu cũng sang ..
Mới tu được có vài năm
Mới vừa hết họa lấy đâu phúc phần
Ra công tích đức cho nhiều
Lo gì chẳng được cung vàng lầu son
Phước duyên đã đến vinh quang
Có phân tốt lúa thênh thang cuộc đời
Cho nên hiểu gốc sang giàu
Hiểu căn muốn có uy quyền do đâu
Là do tích đức tu nhân
Là do công quả công phu công trình
Gieo nhân đả được tốt lành
Uy quyền tự đến sang giàu đắp xây
Chứ đừng có nghĩ đâu đâu
Không căn không cứ khổ sầu triền miên
Phúc phần do thiện làm nên
Phải đâu làm ác có ra phúc phần
Cho nên muốn được sang giàu
Phải lo hành thiện cứu đời giúp dân
Nhất là về Cội tu chân
Gieo nhân hưởng quả ở ngay kiếp nầy
Nhất là được hưởng phước Trời
Ngay trong cuộc sống đời nầy trổ hoa
Nhớ đừng thối chuyển bạn nha
Đổi phần đổi số cũng do nơi mình
Giàu sang phú quý khó gì
Chỉ sợ không đức lấy gì giàu sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s