PHÁP THÂN CHA TRỜI

PHÁP THÂN CHA TRỜI

Pháp Thân Cha Trời khắp tất cả mọi nơi. Tận hư không khắp pháp giới chỗ nào cũng có, cho nên bạn phải nên biết, trong Văn Hóa Cội Nguồn thường nói đến Pháp Thân Cha Trời là Pháp Thân Đại Linh Hồn Vũ Trụ, chứa hết thảy mười phương ba đời tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Phật, Thánh, Tiên. Thần, Chúa đồng cùng nương theo pháp thân Cha Trời như con nương tựa vào Cha.
– Pháp thân chân như Cha Trời khắp cùng hư không vũ trụ chỗ nào cũng có. Pháp Thân cùng khắp không có đến đi, chỉ có thị hiện, nơi nào có cảm thì nơi đó liền có ứng. Việc thị hiện này không thể nghĩ bàn. Nên nói không ai Linh bằng Trời. Cũng không ai độ người nhanh bằng Trời. Cũng không ai cứu khổ cứu nạn nhanh bằng Trời. Vì tất cả sự sống đều sống trong lòng Trời.
– Pháp Thân Cha Trời không những khai lập tao lên vũ trụ. Tam thiên đại thiên thế giới, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú. Thiên Hà Ngân Hà. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Thất Sơn Châu Báu. Luân Vi, Thiết Vi. Muôn sanh Linh vạn Vật.
– Mà còn thị hiện thiết lập rất nhiều Tần Số. Mỗi Tần Số Dương liên quan đến tất cả cõi nước Trời, Tầng Trời. Tần Số Trung Dung liên quan hết thảy Lục Địa Cõi Nước Trần Gian. Tần số Âm liên thông đến các Tầng Địa Phủ các cõi Địa Ngục.
– Tần Số U Minh liên thông hết thảy Muôn Loài cây cỏ Sanh Linh, muôn loài Vạn Vật. Có thể nói một cách dễ hiểu Pháp Thân Cha Trời thị hiện ra vô số vô biên Tần Số như thế. Liên thông tất cả những gì trong vũ trụ. Có thể Ví Dụ: Ta dùng điện thoại điện đến cho người nào, thời tần Số Sóng Điện dẫn con số ta điện đến cho người đó không sai một mảy li.
– Ở đây cũng vậy Pháp Thân Cha Trời Thị Hiện, thiết lập vô số Tần số Âm từ thấp lên cao. Liên thông 18 tầng Địa Phủ các cõi Địa Ngục. Nếu làm Ác quá lớn không còn cái Ác nào cao hơn nữa rơi vào Tần Số 18 thời nhất định khi mãn kiếp trần Linh Hồn sa đọa xuống tầng Địa Phủ thứ 18. Nếu cuối đời cộng lại Ác nhiều hơn Thiện rơi vào Tần Số Âm 1, thời nhất định Linh Hồn sa đọa xuống Tầng Địa Phủ Thứ Nhất. Nếu mãn kiếp Trần Thiện Ác quân bình thời Linh Hồn ở lại dương gian sanh sống về đêm hay còn gọi là nơi Âm Cảnh. Có thể nói Cha Trời thiết lập vô số vô biên Tần Số chính là thiết lập cán cân Công Lý. Chiếu theo Thiên Luật Hành Xử.
– Linh Hồn U Mê không biết Lương Tâm là gì rơi vào Tần Số U Minh. Khi mãn kiếp trần Linh Hồn nhất định luân chuyển vào loài Cầm Thú. Do Linh Hồn U Mê rơi vào Tần Số U Minh. Bị Thiên Luật Hành Xử do mình không phải do ai cả. Đó là lẽ Công Bằng Vũ Trụ.
– Pháp Thân Tần Số Cha Trời chỗ nào cũng có không đến cũng không đi. Cũng như tần số của điện không đến cũng không đi. Khi Ta phát con số của ai lên, thời tần số sóng điện ấy lưu dẫn con số ta phát lên đến với người đó, một cách tự nhiên, tần số sóng điện không có sự mưu tính nào cả.
– Pháp Thân tần số vũ trụ chính là Pháp Thân Thị Hiện Tần Số Cha Trời. Như một Định Luật bất di bất dịch Công Bằng Bình Đẳng Vũ Trụ. Không hề có thiên vị, ai ai cũng như nhau. Hể rơi vào Tần Số nào thời nhất định lưu chuyển theo Tần Số đó. không luận Phàm Phu hay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, súc sanh hay Quỷ, Ma. Dù ở bất cứ nơi đâu. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, Linh Hồn rơi vào đúng tần số nào, liền lập tức luân chuyển ngay theo Tần Số đó. Sự Luân Chuyển đó hết sức tự nhiên. Sự Luân Chuyển vô số vô biên nhưng Pháp Thân Tần Số Cha Trời không đến cũng không đi mạng lưới tần số bao trùm vũ trụ.
– Nếu chúng Ta không muốn Luân Hồi, ra khỏi sự Luân Chuyển, có nghĩa là không rơi vào Tần số nào. Chính là Tần Số Tự Nhiên An Trụ Chân Tâm Chân Tánh. Có nghĩa là Chúng Ta đã ra khỏi Bộ Máy Tần Số Càn Khôn Vũ Trụ. Cũng như ra khỏi những Định Luật Xoay Chuyển Càn Khôn Vũ Trụ.
– Khi chúng Ta an trụ Chân Tâm Chân Tánh đi vào an trụ tự nhiên tự tại. Có nghĩa là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cấp cao. Khi mạng chung thời. Có nghĩa là mãn kiếp trần Linh Hồn ra khỏi xác thân, dù cho thấy Phật hiện đến chúng Ta cũng không vái lạy. Vì sao lại như vậy ?
– Vì thật tướng của Phật chính là không tướng. Thật tâm của Phật chính là Không Tâm. Ta lạy sắc tướng không phải là Phật, Là Thánh. Mà chỉ là huyễn tướng Ma hiện ra mà thôi. Đã nắm rõ thật Tướng thật Tánh, thập Pháp, thật Tâm của Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa đi vào bình đẳng Phật không có lạy Phật, Thánh không có lạy Thánh, chỉ sống theo Thiên Ý tôn trọng lẫn nhau.
– Pháp Thân Cha Trời phần Dương có 36 Tần Số liên thông đến các Tầng Trời. Thất Sơn Châu Báu, Trong mỗi tần số có vô số, vô biên Tần Số liên thông đến mỗi cõi nước trời. cung trời, cung động, cung điện. Như vậy mạng lưới Thiên La Địa Võng Tần Số bao phủ khắp hư không vũ trụ.
– Chúng Ta hành Thiện rơi vào Tần số nào, thời Pháp Thân Tần Số Cha Trời Luân Chuyển đến cõi nước trời đó. Tầng Trời Đó. Như một định luật Công Bằng Bình Đẳng ai cũng như ai không ai khác ai.
– Trên Trời cũng như Trần Gian. Tuy sanh ra trên đất nước Việt Nam, nhưng có quyền, có lực, có tiền thời đi dạo chơi khắp thế giới.
– Ở trên trời cũng thế, có Đạo, có Đức, có Trí Huệ. Thời đi dạo khắp cõi trời, tầng trời tùy theo Ý Muốn của mình. Nên việc siêu sanh về Tầng Trời nào không quan trọng, miễn là siêu sanh về cõi trời. Rồi muốn đi đâu thời đi. Ở đâu thời ở như người trần sanh ra ở Việt Nam nhưng định cư ở Mỹ. Anh, Pháp, Nhật, v. V..
Tóm Lại: Lưới Trời lồng lộng, mảy lông cũng không lọt, vì có vô số vô biên Định Luật xoay chuyển. Vô số vô biên Tần Số Luân Chuyển. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu ra khỏi Pháp Thân Bản Thể Cha Trời. Ở đó mà ngạo mạn vọng chấp thế nầy thế kia. Làm ác hành Ác không ai làm gì được mình. Tỉnh giấc đi trở về Cội Nguồn nương tựa Cha Mẹ Trời. Thời muốn gì đặng nấy. Thừa hưởng những gì Cha Mẹ Trời khai tạo lập nên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s