TỰ ĐỘ CHO MÌNH

TỰ ĐỘ CHO MÌNH

Chúng Ta nên biết Pháp Thân Cha Trời không có đến, không có đi bao trùm khắp hư không vũ trụ chỗ nào cũng có Pháp Thân Cha Trời.
– Những vô số vô biên Tần Số Luân Chuyển, những vô số vô biên Định Luật Xoay Chuyển, đều do Pháp Thân Cha Trời Thị Hiện lập nên. Mạng lưới Định Luật, mạng lưới Luân Chuyển chỗ nào cũng có từ Địa Phủ, lên đến tận các cõi trời.
– Bạn muốn lên thiên đàng Bạn chỉ cần hành thiện rơi vào Tần Số Dương. Có nghĩa là khi chung cuộc mãn kiếp trần thiện, ác cộng lại thiện nhiều hơn ác. Thời nhất định Bạn được siêu sanh về cõi trời như một Định Luật tự nhiên. Tùy theo Thiện nhiều hay ít mà rơi vào Tần Số Dương cao hay thấp.
– Nên nói chính mình độ cho mình là vậy. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ là người thầy chỉ đường cho Bạn. Độ mà không Độ. Có nghĩa là Bạn đã biết đường, biết Tâm tự độ, biết Tánh tự tu. Có nghĩa là: Biết Tâm tự độ hành sự theo Lương Tâm. Biết Tánh tự tu có nghĩa là: Chân Tánh của Bạn là Không Tánh. Bạn có quyền sanh ra Tánh Thiện loại bỏ Tánh Ác.
– Hiện tại bạn sanh sống nơi Trần Gian, nhưng bạn có quyền đi khắp vũ trụ, thông qua các Tần Số Cha Trời đã khai lập ra. Bạn muốn ở đâu thời tùy Ý Bạn.
– Bạn chỉ cần rơi vào Tần Số nào thời Bạn đến cõi ấy. Ví như Bạn muốn vào Sài Gòn thời Bạn lên xe Sài Gòn. Bạn muốn đi về Miền Tây thời Bạn lên xe Miền Tây. Bạn muốn ra Hà Nội thời Bạn lên xe Hà Nội. Chỉ có vậy thôi.
– Không phải ai muốn xuống địa Phủ cũng được, trừ khi Bạn rơi vào Tần Số Âm. Vì thế ngay lúc này Bạn là người hành ác hay hành thiện, có nghĩa là Bạn đã chọn cho mình một con đường đi, đều đáng nói đi đâu thời Bạn phải hiểu rõ Lên Thiên Đàng, hay xuống Địa Phủ bạn phải rành như trong lòng bàn tay.
– Bạn rời khỏi thế gian, có nghĩa là Bạn rời khỏi trường thi vũ trụ. Bạn đã học được những gì. Hành trang của Bạn là gì? Bạn phải hiểu rõ nắm bắt cho được.
– Linh Hồn của Bạn là không có sanh diệt, Mượn Xác gọi là Sanh, trả xác gọi là Tử. Nhưng Linh Hồn của Bạn đi đâu, về đâu, thời Bạn phải cần biết, đó mới gọi là Trí. – Chư Phật. Chư Thánh, Chư Tiên, Chư Thần, Chư Chúa. Họ không sợ Sanh, Tử. Vì Sanh Tử chỉ là cái xác tạm mượn mà thôi. Họ cũng không sợ rơi xuống Địa Ngục. Vì trong Tâm Họ không có tần số Âm. Mà chỉ toàn là Thiện Tánh, Tần Số Dương. Họ cũng không cần biết mình siêu sanh vào tần trời nào. Vì tầng trời nào cũng được. Khi về trời Họ có Quyền những Quyền Tạo Hóa Như Lai Tổ Tiên đã ban cho Họ. Họ dạo chơi khắp cõi trời, tầng trời như dạo vườn hoa.
– Tóm Lại: Pháp Thân Cha Trời cũng chính là Pháp Thân Tổ Tiên Như Lai ứng hóa thị hiện khai thị vô lượng vô biên Tần Số khắp cùng vũ trụ. Linh Hồn muốn đi đến cõi nào thời đi. Khi hiểu rõ những Tần Số Dương, và Tần Số Âm.
– Những ai rời bỏ Cội Nguồn thật đáng tiếc biết bao. Chẳng hiểu gì về Vũ Trụ cả. Mà lúc nào cũng cho là mình hiểu rõ Vũ Trụ.
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nương theo Cha Trời cũng có nghĩa là nương theo Cội Nguồn. Còn những người xem thường Cội Nguồn mãi bám lấy phiền não chạy theo phiền não đi vào luân hồi mãi mãi, sự kém xa Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là ngay ở chỗ này.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s