CÕI TRỜI QUÊ HƯƠNG

CÕI TRỜI QUÊ HƯƠNG

Cuộc trần là một giấc mơ
Là nơi cõi tạm là bờ nghỉ chân
Là nơi Hồn mượn xác thân
Trường đời tu luyện Hồn Linh, Linh Hồn
Là nơi mộng ão mơ màng
Kiếp trần thoáng chốc qua rồi trống không
Được gì cõi tạm mà mong
Như mây như khói hợp tan vô thường
Chi bằng trở lại về Nguồn
Rời ra Tần Số đọa đày cõi Âm
Làm lành lánh dữ số Dương
Mãn trần Hồn được siêu lên cõi trời
An vui tự tại muôn đời
Vĩnh hằng sống mãi trên trời an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s