BIẾN CÁI KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ

BIẾN CÁI KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ

– Có một điều đáng nói ở đây: Theo Luật thời vay mượn phải trả. Nhưng cũng có cách vay mượn mà không trả, không bị Đinh Luật xoay chuyển, có nghĩa là Phá Luật.
– Ví dụ: Ta mượn tiền của ai Ta phải trả. Kể cả vay mượn tiền Nhà Nước Ta cũng phải trả. Nói chung vay, Mượn thời phải trả.
– Nhưng Bạn vay tiền Cha Mẹ nhất là Cha Mẹ giàu có, có khi trả không có thời thôi. Những người trở về Nguồn vay mượn Tinh, Khí, Thần, Tiên Thiên của Cha Mẹ Trời kết tụ Nhị Xác Thân có thể nói là trường sanh bất tử. Muốn trả thời trả không muốn trả thời thôi. Còn vay, mượn của ai cũng phải trả. Ví như vay mượn tứ đại trong càn khôn thời cũng bị những Định Luật Càn Khôn xoay chuyển. Đã vay mượn thời phải trả.
– Chỉ khi nào làm con Trời. Thời vay mượn Tinh, Khí, Thần Tiên Thiên Kim Thân Cha Mẹ cùng khắp hư không, chỗ nào cũng có. Có nghĩa là: Được Cha Mẹ Trời bảo bọc ban cho Kim Thân. Kim Thân được Cha Trời Mẹ Trời ban cho ấy phải nói là trường sanh bất tử. Không cần phải trả lại cho Cha Mẹ. Vì Cha Mẹ Trời không bao giờ đòi lại Kim Thân đã cho con. Cũng như phước Trời đã ban cho ai thời người đó trở thành Đại Phú do Thiên.
– Tóm Lại: Kỳ Ba Tận Độ là nói những ai đã về Cội Nguồn, không những được Cha Mẹ Trời che chở cũng như dìu dắt rơi vào những tần số Dương. Từ Tần Số thấp đến tần số cao được Pháp Thân Cha Trời Luân chuyển về trời, từ Thất Sơn Châu Báu. Hạ Thiên Vũ Trụ, cho đến các Tầng Trời. Thượng Thiên, Trung Thiên Vũ Trụ. Ở khắp cùng cõi nước Trời. Hưởng phước Trời sống mãi an vui hạnh phúc.
– Hãy chấm dứt sự dối trá lừa gạt những người mê tín, dùng bùa chú đưa Linh Hồn về trời. Rơi vào Tần số Thiên Ma. Địa Ma, Âm Ma. Khó mong thoát khỏi Luân Hồi, cả người mê tín lẫn người đối trá. Tùy theo rơi vào tần số nào Luân Chuyển theo Tần Số ấy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s