LUYẾN TIẾC ĐIỀU CHI

LUYẾN TIẾC ĐIỀU CHI

Trần gian là chốn dừng chân
Lâu mau có số mãn trần lại đi
Hỏi người luyến tiếc điều chi
Mượn rồi phải trả mang theo được nào
Cõi trần đâu phải quê nhà
Là nơi cõi tạm vốn là trường thi
Kiếp trần thoáng chốc qua đi
Hỏi người có được bao nhiêu ngọc trời
Văn kinh Thiên Ý cao vời
Hỏi người có được bao lời Ý Thiên
Cái giàu vô tận vô biên
Hành trang châu báu mang theo về trơi
Hỏi người luyền tiếc điều gì
Mượn rồi phải trả cuộc trần xưa nay
***
Văn Hóa Cội nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s