SỰ LỢI ÍCH THÀNH CÔNG KHÔNG THỂ NGỜ TỚI

SỰ LỢI ÍCH THÀNH CÔNG
KHÔNG THỂ NGỜ TỚI

Tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, là một lối tu hiện đại và tốt nhất, không có một lối tu nào sánh bằng. Bảo tồn nòi giống, giữ vững đất nước, đoàn kết Dân Tộc. Hòa hợp anh em, Văn Minh khoa học, Văn Minh tinh thần. Rõ Đạo Làm Người, thông Thiên thông Địa, làm chủ vận mệnh, nuôi dưỡng Linh Hồn. Dân giàu nước mạnh, thành tựu tất cả đạo hạnh thượng thừa, lợi ích nước nhà, lợi ích bản thân, gia đình, dòng họ. Thành tựu trí tuệ không thể nghĩ bàn. Sự lợi ích phải nói là không thể suy lường. Vì sao lại có chuyện như vậy.
– Vì Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý tối cao Đại Đạo vũ trụ. Văn Hóa phụng sự Nhân Loại. Văn Hóa Đại Đồng chủ nghĩa. Văn Hóa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng. Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do.
– Văn Hóa thành tựu sáu pháp Ba La, Nhân Hạnh Lục Hòa Đời Đạo viên dung đi vào cuộc sống.
– Văn Hóa Thân Hòa cùng Cội, dung hòa anh em, hiệp hòa Dân Tộc. Chung lưng đấu cật, đùm bọc lẫn nhau.
– Văn Hóa Khẩu hòa vô tranh, nói năng hòa nhã, sự tranh cải chỉ làm sáng tỏ sự lợi ích mà thôi.
– Văn Hóa Ý hòa đồng giải, từ bi, hỷ xả, khoang dung độ lượng. Tôn trọng sự khác biệt của nhau
– Văn Hóa Giới hòa đông tu, hành theo Lương Tâm, sống theo đạo hạnh. Không trái Ý Trời.
– Văn Hóa Kiến hòa đồng giải, vô chấp, nâng cao trình độ giác ngộ cho nhau. Mình khám phá được gì giải bày không dấu, lợi người cũng chính là lợi mình.
– Văn Hóa vì người chia sẻ kinh luân, để cho mọi người được hưởng, cho mọi người được vui. Có họa cùng chia, có phước cùng hưởng, cùng nhau giải thoát Luân Hồi. Hiểu rõ sanh tử. Không vì bản thân, mà vì Nhân Loại Anh Em.
– Tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, truyền kinh tận độ Bố Thí Ba La Mật, sự bố thí cao nhất không còn sự bố thí nào hơn. Sống theo Lương Tâm, không trái Thiên Ý đỉnh cao của sự Trí Giới Ba La Mật. An trụ Tự Nhiên Vô Trụ Vô Niệm đỉnh cao của sự Nhẫn Nhục Nhẫn Ba La Mật. Vô Chấp Thanh Tịnh đỉnh cao của Thiền Định Ba La Mật. Hội nhập Cội Nguồn hiểu thấu Chân Tâm Chân Tánh đỉnh cao của Trí Huệ. Trí Tuệ Ba La Mật.
– Nói Tóm Lại : Trở về Cội Nguồn. Tu Theo Văn Hóa Cội Nguồn, không những Độc Lập Dân Tộc, Giữ Yên Bờ Cõi, Quốc Thới Dân An, Dân Giàu, Nước Mạnh. Mà còn lợi ích cho bản thân. Gia Đình, Dòng Họ. Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời siêu sanh Thiên Giới. Sự lợi ích tu theo Văn Hóa Cội Nguồn là vô tận không dễ gì nói hết, chỉ kể sơ qua sự lợi ích căn bản mà thôi.
– Phải nói trở về Cội Nguồn tu theo Văn Hóa Cội Nguồn thời không có một Tôn Giáo, Đạo Giáo nào sánh kịp. Vì Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Thiên Ý. Đại Đạo Vũ Trụ, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Văn Hóa Thiên Quyền Nhân Chủ Vũ Trụ. Nhân Quyền Dân Chủ Xã Hội. Văn Hóa Đỉnh Cao của sự Công Bằng Bình Đẳng Tự Do. Không có Văn Hóa nào cao hơn nữa. Văn Hóa tột đỉnh Vũ Trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s