NHƯ Ý THẦN THÔNG CŨNG LÀ SỞ ĐẮC CỦA CHÂN TÂM CHÂN TÁNH.

NHƯ Ý THẦN THÔNG CŨNG LÀ SỞ ĐẮC CỦA CHÂN TÂM CHÂN TÁNH.

Hỏi: Thần nghĩa là gì ?
Đáp: Thần là Thần Lực.
Hỏi: Thông nghĩa là gì?
Đáp: Thông là Chơn Linh Trí Huệ của Chân Tâm Chân Tánh, nhờ vào Thần Lực Chơn Linh Trí Huệ biến hóa như Ý. Biến, Hiện vô biên không thể nghĩ bàn.
– Có thể nói Chân Tâm Chân Tánh đi vào thanh tịnh phát sanh Thần Lực.
– Chân Tâm Chân Tánh đi vào Động Niệm sanh Trí Huệ. Trí Huệ nhờ Thần Lực biến hóa Như Ý biến hiện vô biên. Không phải tu luyện mà có, mà là Sở Đắc Như Ý Thần Thông của Chân Tâm Chân Tánh.
– Khi Chân Tâm Chân Tánh có đủ Tinh, Khí, Thần, cũng như Y Thức, Ý Thức, Nhận Thức. Cấu tạo thành Linh Hồn.
– Linh Hồn có hai phần, phần Căn Thân và phần Huệ Mạng. Có nghĩa là Tinh Khí Thần là Căn Thân, Y Thức, Ý Thức, Nhận Thức, Huệ Mạng. Gọi chung là Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn.
Hỏi : Thần Thông Pháp Thuật là thế nào?
Đáp: Tinh, Khí Thần Căn Thân. Theo Ý, Tưởng, Hành, Thức, phát ra Tinh Lực, Khí Lực, Thần Lực, công phá theo Ý Muốn của mình.
Hỏi: Thần Thông Biến Hiện Biến Hóa là như thế nào?
Đáp: Tinh, Khí, Thần, Căn Thân Linh Hồn theo Ý, Tưởng, Hành, Thức, Huệ Mạng. Tưởng ra cảnh giới nào thời Căn Thân biến ra cảnh giới đó. Biến, Hiện như Ý. Muốn biến ra Y Chang người nào đó, hay cảnh giới nào đó. Thời Ý Niệm phải biết người đó qua cảm nhận Thọ. Rồi tưởng ra người đó, Căn Thân liền biến hiện theo Ý Tưởng hiện ra.
Hỏi: Nhị Xác Kim Thân là gì ?
Đáp: Là Tinh, Khí, Thần, tự nhiên có nhưng mờ nhạc suy yếu. Nhờ qua Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Huệ Mạng thu nạp Chân Khí từ bên ngoài. Có nghĩa là : Thu nạp Tinh Khí, Chân Khí, Thần Lực vũ trụ vào Căn Thân Linh Hồn lâu ngày thành Nhị Kim Thân. Hay còn gọi là Nhị Xác Thân.
– Ở vào cảnh giới nầy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ma, Quỷ, Yêu, Tinh ngang bằng như nhau. Phật cao chín trượng Ma Quỷ cũng vừa nghìn cân. Không thua kém nhau. Về Thần Thông Pháp Thuật, cũng như Biến Hóa. Tùy theo Tinh, Khí, Thần, mạnh hay yếu mà thôi.
Hỏi: Con Người có Chân Tâm Chân Tánh, có Y Thức, Ý Thức, Nhận Thức, Căn Thân Huệ Mạng. Trở thành Linh Hồn. Nhưng sao không có Pháp Thuật Thần Thông, cũng như Biến Hóa Thần Thông như ý ?
– Đáp: Cái gì mượn cái đó không thuộc về mình. Xác thân con người là do Cha Mẹ Trời khai tạo ra xác thân tiểu thiên vũ trụ. Với Thần Lực nhỏ nhoi trong Linh Hồn con người thời khó mà phân thân biến hóa được.
– Nhưng khi Linh Hồn ra khỏi xác thân vay mượng. Thời có Thần Thông biến hóa. Tùy theo Tinh, Khí, Thần mạnh hay yếu. Hoặc không hiểu căn bản phương pháp biến hóa, hay cách phát ra nội lực từ Căn Thân, nên Thần Thông Biến Hóa, Biến Hiện, không cao, ở phạm vi nhỏ. Như Linh Hồn Ma.
– Lại nữa, nơi trần gian ở vào giai đoạn nầy, khí tiên thiên không có khí hạ thiên rất ít, nên khó mà tu thiền luyện khí kết tụ nhị kim thân. Nhị Kim Thân là nhị Xác Thân của Linh Hồn. Kim Thân của Quỷ, Ma, hay Thần Tiên, tu thiền luyện khí hàng nghìn năm.
– Nhưng ở vào thời đại con người chỉ thọ cao nhất là trăm năm. Lại không có Chân Khí Tiên Thiên, Chân Khí Hậu Thiên rất ít thời lấy đâu ra thu nạp Tinh Khí Thần Tiên Thiên, Hậu Thiên vũ trụ. Dù cho thu nạp Chân Khí Phàm Trược đến trăm năm cũng không đủ sức phân hóa tứ đại xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ đi vào Thần Thông Biến Hóa được. Mà chỉ thu nạp Chân Khí, Tinh Khí, Thần Khí Phàm Trược qua Thiền Định làm cho Nội Lực, Khí Lực. Thể Lực mạnh lên mà thôi.
– Hơn nữa Xác Thân người vay mượn thời phải trả, không thuộc về Linh Hồn. Thân người mất thời Tinh Lực, Khí Lực, Thần Lực thu nạp vào trong người cũng mất theo uổng phí công tu thiền luyện khí mấy mươi năm. Chỉ được cái là vô bệnh, vô bệnh khỏe mạnh, bệnh tật bất xâm.
– Sự tu thiền luyện khí làm cho nội lực hùng mạnh, thể lực sung mãn, mà quên đi Tu Tâm, cũng như tích đức siêu sanh về Thiên Giới, Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đi vào trường sanh bất tử an vui tự tại.
– Có thể nói Chân Tâm Chân Tánh đi vào thanh tịnh sanh Thần Lực. Chân Tâm Chân Tánh đi vào Động Niệm sanh Trí Huệ. Trí Huệ nhờ Thần Lực biến hóa Như Ý biến hiện vô biên. Không phải tu luyện mà có, mà là Sở Đắc Như Ý Thần Thông của Chân Tâm Chân Tánh.
– Khi Chân Tâm Chân Tánh có đủ Tinh, Khí, Thần, cũng như Y Thức, Ý Thức, Nhận Thức. Cấu tạo thành Linh Hồn, Gọi chung là Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn. Thời tự có Pháp Thuật Thần Thông. Nhưng ở cảnh giới Ma thời Thần Thông Pháp Thuật yếu. Nên Thầy Pháp mới trừ Quỷ, Yểm Ma. Còn những Hồn Ma đã nghe Văn Hóa Cội Nguồn thời Thầy Pháp không thể trừ yểm được. Nói gì người còn sống không bùa chú nào ếm yểm được.
– Nói Tóm Lại : Thần Thông Pháp Thuật là thế nào?
– Có nghĩa là : Ý, Tưởng, Hành, Thức, phát ra Ý Tưởng Công Phá. Căn Thân Tinh Lực, Khí Lực, Thần Lực theo Ý Tưởng tuôn ra công phá theo Ý Tưởng.
– Để hiểu rõ Thần Thông Biến Hiện Biến Hóa là như thế nào?
– Có nghĩa là : Ý, Tưởng, Hành, Thức, tưởng ra cảnh giới nào thời Căn Thân biến ra cảnh giới đó. Biến, Hiện, như Ý. Muốn biến ra Y Chang người nào đó, hay cảnh giới nào đó. Thời Ý Niệm phải biết người đó qua cảm nhận Thọ. Rồi tưởng ra người đó, Căn Thân liền biến hiện theo Ý Tưởng hiện ra.
– Như vậy: Thần Thông Pháp Thuật, Biến, Hiện. Chính là Sở Đắc của Chân Tâm Chân Tánh. Không phải tu luyện mà có. Mà là theo Định Luật Tự Nhiên. Ví như Loài Chim sanh ra biết bay. Người Trần sanh ra biết đi, Người trời sanh ra biết bay biết biến hóa. An Trụ Chân Tâm Chân Tánh lâu ngày thời tự có Pháp Thuật Thần Thông, Biến, Hiện như Ý trong cõi Tâm Linh. Như Một Định Luật Hiển Nhiên. Còn tu Thiền luyện Khí, dù trên trời hay Trần Gian, là thu nạp Tinh Lực, Khí Lực. Thần Lực từ bên ngoài bồi bổ nuôi dưỡng Tinh Lực. Khí Lực. Thần Lực bên trong Căn Thân mà thôi.
– Sự tu hành đi đến Thần Thông chẳng qua tìm lại những gì Sở Đắc của Chân Tâm Chân Tánh. Vì không hiểu biết sanh ra chấp trước tu luyện đắc nầy đắc nọ. Sanh Tâm cao ngạo lạc vào Ma Đạo. Khó mà Minh Tâm Kiến Tánh. An Trụ Chấp Trước Vọng Chấp Chứng Đắc. Đi Vào Luân Hồi. Mượn Xác cho đó là Sanh, Mượn rồi phải trả cho đó là Tử. Linh Hồn Luân Hồi. Sanh Tử, Tử Sanh vô lượng kiếp.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s