CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

Công việc của chúng Ta là Phổ Độ Thiên Ý. Giúp đở Nhân Loại hiểu về Cội Nguồn. Nâng cao trình độ Giác Ngộ, cũng như chấm dứt luân hồi, siêu sanh về trời. Bằng Tình Thương Vô Điều Kiện. Không đòi hỏi gì ở Nhân Loại con người. Phi ân bất cầu báo.
Những gì chúng Ta làm với tất cả mọi người là sự cho đi không bao giờ có ý nhận lại. Những việc làm phi lợi nhuận. Dù biết rằng đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức, cũng như của cải vật chất, tiền bạc.
Những gì Tôi và Bạn làm là cầu mong cho Nhân Loại bình yên tiếp nhận Thiên Ý làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho non cho nước. Cùng nhau về trời, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Sống an vui tự tại trên Thiên giới.
– Điều cần nhất đối với Tôi và Bạn, chúng Ta chiêm nghiệm lời dạy Cha Trời, lãnh hội những gì Cha Trời dạy. Nâng cao trình độ giác ngộ của Chúng Ta.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s