TÙY DUYÊN MÀ SỐNG

TÙY DUYÊN MÀ SỐNG

Con nhà trời, hướng về Nguồn Cội
Mãn kiếp trần, trở lại Thiên Bang
Mang theo Thiên Ý thậm thâm
An vui cuộc sống, ở trên thiên đàng
Là nòi giống, Lạc Hồng vinh hiển
Cốt Rồng Tiên, bay mãi bay cao
Hạ phàm cứu thế, độ nhân
Làm tròn bổn phận, cháu con nhà Trời
Sống tự tại, phản hồi Chân Tánh
Sống vì người, lẽ sống thiện chơn
Về Nguồn về Cội bình an
Tùy duyên mà sống, an vui cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s