TAM MUỘI CHÂN NHƯ. TAM QUYỀN PHÂN LẬP. DO ĐÂU MÀ CÓ ?

TAM MUỘI CHÂN NHƯ.
TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
DO ĐÂU MÀ CÓ ?

Đáp : 1- Mọi sự khai lập sanh ra đều do Chân Tâm Chân Tánh, Chân Tâm Chân Tánh, khởi sanh ra vô lượng Tâm, Vô lượng Tánh, Vô lượng Tướng. Khai lập ra cảnh giới, khởi sanh vọng Tâm, Thiện Ác Do Tâm. Nói chung Chân Tâm Chân Tánh là một trong tam Quyền. QUYỀN KHAI LẬP. Trong Vương Quốc Tâm Linh. Quyền Khai Lập đi vào đời sống xã hội, trở thành Quyền Lập Pháp.
2- Lương Tâm chính là Thiên Tánh Công Lý Công Minh của Trời trong mỗi Tiểu Linh Hồn con người. Cũng chính là Tòa Án Lương Tâm. Quyền Công Lý Công Minh thiên tánh của Trời, đi vào xã hội, trở thành Quyền Tư Pháp, trong Quyền Tư Pháp, có Quyền Tòa Án.
3- Quyền Hành Pháp là Quyền Thống Nhất Trí Tuệ cao nhất Trí Tuệ là Chánh Đẳng Chánh Giác. QUYỀN VẬN HÀNH ĐIỀU HÀNH, LOẠI BỎ, KHAI TRỪ Trong Vương Quốc Tâm Linh. Quyền Thống Nhất Trí Tuệ, TỔNG HÀNH PHÁP đi vào xã hội, trở thành Quyền HÀNH PHÁP. Ban Hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Đạo Luật Công Lý Xã Hội. Những Quyền Cơ Bản Tạo Hóa Ban Cho. Thiên Quyền, Nhân Quyền, Quyền Công Dân, Dân Chủ. Quyền Công Bằng, Bình Đẳng Xã Hội, v. V…
Tóm Lại: Tam Quyền Phân Lập là ba Phân Quyền trong Vương Quốc Tâm Linh. Hay còn gọi là Tam Muội Chân Như. Không ai có thể hủy hoại được.
Nên việc trị Quốc ở đời. Không cần trình độ Dân Trí cao hay thấp. Mà chỉ cần Tam Quyền Phân lập cao hay thấp. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Minh hay không.
Nếu Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Minh. Thời đất nước đó đi đến Dân Giàu Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng Dân Chủ Văn Minh. Thiên Đàng Cực Lạc Trần Gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s